EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Specifické poruchy učení

 

Mimořádnou nabídkou naší školy je i přijímání studentů se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie …). Při práci s těmito studenty se řídíme příslušným Metodickým pokynem MŠMT ČR.

Několikaleté zkušenosti ukazují, že ve většině případů se jedná o děti s nadprůměrnými intelektovými schopnostmi, které jsou při správném vedení ze strany pedagogů schopny dobře zvládnout náročné požadavky střední školy. Důkazem toho je i řada našich absolventů, kteří jsou v současné době úspěšnými studenty i absolventy nejrůznějších vysokých škol.

Práci s těmito dětmi se snažíme neustále zkvalitňovat. Velmi úzce spolupracujeme se speciálními pedagogy a psychology speciálně pedagogických center a pedagogicko psychologických poraden.  Celý pedagogický sbor absolvoval v rámci prohlubování odbornmé kvalifikace vzdělávací program „Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi“.

V případě zájmu o studium na naší škole je třeba u těchto dětí přiložit aktuální psychologické vyšetření k přihlášce.

V letošním školním roce na naší škole studuje 70 žáků se specifickými poruchami učení.