EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Výchovné poradenství


Výchovný poradce: PhDr. Helena GAZDOVÁ

Kdo je výchovný poradce?

Výchovný poradce koordinuje během studia výchovu k volbě povolání v jednotlivých ročnících a v maturitních ročnících pomáhá při výběru vysokých škol a vyšších odborných škol. Shromažďuje informace o jednotlivých typech škol a zprostředkovává je žákům maturitních ročníků. Informuje žáky o možnostech přípravných kurzů a akcích, které jednotlivé typy škol nabízejí. Po přijímacích zkouškách zpracovává statistiky přijetí žáků na školy. Vede evidenci žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), spolupracuje v této oblasti s PPP Brno a rodiči jednotlivých žáků. O výukových potížích jednotlivých žáků informuje pedagogický sbor a koordinuje práci s těmito žáky. Spolupracuje s vedením školy, pedagogickým sborem a především s třídními učiteli při řešení výchovných a vzdělávacích potíží.

Výchovné poradenství ve školním roce 2018/2019

 • spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů v jednotlivých třídách
 • spolupráce s rodičovskou veřejností
 • spolupráce s PPP Brno a SPC Štolcova (specifické poruchy učení, výukové potíže, profesní orientace)
 • evidence žáků se specifickými poruchami učení, kontrola platnosti vyšetření pro státní maturitní zkoušku
 • adaptační kurzy, určené pro nově nastupující žáky, s cílem vybudování nového třídního kolektivu a utváření nových vztahů
 • informační schůzka pro žáky maturitních ročníků a jejich rodiče o maturitní zkoušce, výběru VŠ a příjímání na VŠ
 • kariérní poradenství
 • kontrola a evidence přihlášek na VŠ, statistiky přijetí
 • prezentace školy na veletrhu SŠ
 • dny otevřených dveří – nabídka studia pro žáky ZŠ

Preventivní program

Metodik prevence rizikových forem chování: PhDr. Helena GAZDOVÁ

Kdo je školní metodik prevence?

Metodik prevence koordinuje metodickou činnost v oblasti prevence rizikových forem chování, k nimž patří např. šikana, užívání návykových látek, záškoláctví atd. Zabezpečuje začlenění této problematiky do některých předmětů v rámci mezipředmětových vztahů s ohledem na vývojové zvláštnosti jednotlivých věkových kategorií. Úzce spolupracuje s metodickým centrem, vedením školy, pedagogickým sborem a především s třídními učiteli. Cílem této spolupráce je vybudování bezpečného a zdravého klimatu ve škole, nezbytného pro harmonický rozvoj každého jedince. Usiluje také o zvýšení informovanosti mezi rodičovskou veřejností. Nedílnou součástí jeho práce je zachycovat a vyhodnocovat varovné signály a předcházet tak výskytu rizikových forem chování. V případě potřeby poskytuje poradenskou činnost.

Primární prevence ve školním roce 2018/2019

 • spolupráce s rodičovskou veřejností
 • spolupráce s třídními učiteli a pomoc při řešení dílčích problémů
 • spolupráce s Poradenským centrem Sládkova 45
 • koordinace mezipředmětové spolupráce v rámci primární prevence
 • organizace besed a přednášek podle aktuální nabídky jednotlivých institucí
 • volnočasové aktivity – divadlo, kino, sport
 • adaptační pobyty nově nastupujících žáků
 • sportovní kurzy
 • studijně poznávací pobyty