EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Historie školy

EKO gymnázium Brno, jako první ze tří EKO gymnázií v České republice (další EKO gymnázia vznikla později v Praze a Poděbradech), bylo založeno v roce 1992 a do sítě škol MŠMT ČR bylo zapsáno 2. září 1992 pod čj. 2967/92 . Zakladatelem byla česko – švýcarská Nadace AUXILIA.

eko_skola01Původní zaměření EKO gymnázia Brno bylo ekologicko – manažerské a mělo dva studijní cykly – osmiletý a čtyřletý. Ekologie byla vyučována jako samostatný předmět na vyšším stupni, management byl součástí předmětu základy společenských věd a společně se základy ekonomie byl předpokladem pro uskutečňování odborných praxí našich studentů u různých firem. Postupným vývojem a změnou právních předpisů však naše škola přešla na Generalizovaný učební plán a stala se školou všeobecnou, která v současnosti realizuje svůj učební program ve třech studijních cyklech – osmiletém, šestiletém a čtyřletém.

EKO gymnázium od svého založení sídlí v klidném tichém prostředí brněnské městské části Starý Lískovec. Svoje učebny má umístěny zčásti na ZŠ Labská a zčásti v nově postaveném EKO pavilonu, který byl slavnostně otevřen 2. února 1996. Na začátku jsme měli 120 žáků v pěti třídách.

eko_skola02Celý program výuky a vzdělávání je od založení naší školy realizován tak, aby žáci co nejúspěšněji složili maturitní zkoušku, uspěli u přijímacího řízení na vysoké školy, byli dobře připraveni na vysokoškolské studium a co nejlépe se uplatnili v dalším životě. Velký důraz proto klademe na jazykové vzdělávání.Zakladatelé školy vycházeli z filozofie, že pro absolventy gymnázia bude znalost ruského jazyka v kombinaci se západním jazykem (v našem případě s angličtinou) v budoucnosti cennou devizou. Oba tyto jazyky jsou vyučovány po celou dobu studia. Jsme jedinou školou v jihomoravském regionu s touto kombinací povinných jazyků a dobře si uvědomujeme, že jen dobrá znalost světových jazyků zajistí našim absolventům po studiu uplatnění na mezinárodním trhu práce. Proto je obvyklá forma výuky doplňována hodinami konverzace s rodilými mluvčími. Naši žáci se pravidelně zúčastňují soutěží v obou jazycích. Své jazykové znalosti si ověřují nejen při zahraničních pobytech (z minulých můžeme uvést např. Anglie, Francie, Uzbekistán, Itálie, Benelux, Maďarsko, Rakousko, Sankt Petěrburg, Nižnij Novgorod), ale také při účasti v různých mezinárodních projektech. Ve spolupráci s Brno English Centre umožňujeme studentům přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky v anglickém jazyce (FCE). Zapojujeme se do tematických soutěží organizovaných British Council, Open Society Fund, SPUSA, z nichž některé jsou na mezinárodní úrovni. Jako gymnázium s povinnou výukou ruského jazyka spolupracujeme velmi úzce s filozofickou a pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v oblasti pedagogické praxe posluchačů oboru ruský jazyk.

Ekologická výchova zůstává stále naší prioritou. Naším cílem není vychovávat ekology – odborníky, ale probudit v našich žácích ekologické vnímání, kritické myšlení a rozvíjet u nich správné environmentální postoje.

eko_skola03Proto je ekologická výchova integrována do všech všeobecně vzdělávacích předmětů – především pak do biologie, zeměpisu, základů společenských věd, chemie a výchovy ke zdraví. Je doplněna terénními exkurzemi, environmentálně zaměřenými projekty a soutěžemi a ekologickými výukovými pobyty. Na vyšším stupni jsou navíc dva environmentálně zaměřené samostatné předměty – základy ekologie a sociologicko-ekologický seminář. V průběhu své existence se škola zapojila do řady projektů a ekologicky-společenských aktivit. Byly to např. Brno – úprava náměstí Svobody, Revitalizace říčky Leskavy, Naše škola – jak zlepšit životní prostředí, Památky kulturního a světového dědictví UNESCO v ČR a ve světě. Několik let škola pracovala v projektu GLOBE a zapojovala se do aktivit pořádaných sdružením TEREZA – Energie, Kyselé deště, Les ve škole a škola v lese. V současnosti skončila realizace tříletého projektu Není pozdě – komplexní environmentální vzdělávání na SŠ financovaného ESF EU. O průběhu realizace projektu a souvisejících ekologických aktivitách naší školy se více dozvíte v části Ekologická výchova a v hlavní nabídce pod ikonou Projekty na EKO G.