EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Projekt Polygram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

 

 

 

 

Od roku 2017 je EKO GYMNÁZIUM BRNO jedním z partnerů projektu PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji . Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Období realizace: 1. 12. 2017 – 30. 11.2020

Anotace projektu:

Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a jako takový naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáci, rodiče, veřejnost atd. Projekt je tvořen jako průřezový mezi různými stupni primárního a sekundárního vzdělávání (ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Cíl projektu:

Cílem projektu je nastavení systému systematické metodické podpory pedagogům v oblasti matematické gramotnosti a v dílčích částech také čtenářské gramotnosti. V oblasti polytechniky rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou sdílení odborných učeben a pedagogů a poskytováním metodické pomoci pedagogům ZŠ. Na SŠ budou probíhat odborně zaměřené kroužky pro žáky SŠ s návazností na odborné předměty dané školy. Zde si budou moci pedagogové vyzkoušet nové metody práce se žáky v menších skupinách tvořených žáky se zvýšeným zájmem o danou oblast. Pilotně bude odzkoušena metodická podpora odborných učitelů stavebních oborů formou Kabinetu odborného výcviku stavebních oborů, které jsou v současné době nejvíce postiženy úbytkem žáků a předčasnými odchody žáků ze vzdělávání. To má významný dopad na nutnost udržení dostatečného počtu kvalitních odborných učitelů, protože v nejbližších letech dojde k postupnému navyšování počtu absolventů ZŠ nastupujících na SŠ a předpokládáme navýšení počtu žáků i v učebních oborech pro stavebnictví.

Role partnera

Partner vytvoří síť spolupracujících škol. Aktivita bude zahrnovat vytvoření koncepce a realizace kroužku Informatiky, jež bude přístupný žákům síťovaných škol. Partner zpracuje 13 unikátních metodik pro projektové dny a připraví 3 metodiky pro terénní přírodovědné aktivity. Všechny tyto metodiky budou přístupné školám v síti. Partner bude organizovat přednášky odborníků z praxe pro žáky i učitele síťovaných škol. V rámci této aktivity partner také nabízí využití učebny přírodních věd a učebny ICT pro školy v síti.

Metodiky:

A. Projektové dny

B. Terénní přírodovědné aktivity