EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Odraz 1. světové války v moderní výuce

‹ Zpět na projekty 

Od června do prosince 2014 probíhal na EKO GYMNÁZIU BRNO o.p.s. projekt, jehož cílem bylo vytvoření výukových materiálů k významnému světovému výročí 100 let od začátku první světové války. V rámci projektu jsme vytvořili postery, prezentace, pracovní listy, el. brožuru a tyto materiály doplnili o názorné praktické aktivity, jež jsme ověřili na vlastní cílové skupině. Všechny aktivity byly koncipovány jako soubor činností ve vybraných hodinách a projektových dnech a usilují o nalezení nových účinných a atraktivních metod práce včetně rozvoje gramotností. Praktickými aktivitami projektu jsme se snažili přenést teoretické znalosti do praktické roviny a tyto znalosti upevnit.

Projekt zpracovávalo 5 vyučujících EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s. V průběhu realizace se zapojilo cca 140 žáků EKO GYMNÁZIA. Vytvořené materiály a metodické postupy budou využívány i v dalších letech po skončení projektu. Všechny materiály vzniklé jako součást projektu jsou v elektronické podobě umístěny na portále www.rvp.cz (sekce Digifolio) a webových stránkách školy čímž jsou nabídnuty k využití široké pedagogické veřejnosti v rámci celé ČR. Vybraným školám (50) v rámci celé ČR byly materiály také zaslány formou balíčku (tištěná-postery a el. verze materiálů na flash disku).

Projekt byl realizován v následujících aktivitách:

Výukové postery – Vznikly 3 výukové postery v rozměru 70×100 cm shrnující nejvýznamnější události 1. světové války.

Postery ke stažení

Výukové a studijní materiály – Vzniklo 7 Power Pointových prezentací a 21 pracovních listů zaměřených na vzpomínané výročí. Materiály jsou připraveny k použití v hodinách dějepisu, českého jazyka, zeměpisu, chemie a tělesné výchovy. Cílem materiálů je upevnit schopnost porozumět obsahu informací a chápat je v historických souvislostech

Prezentace a pracovní listy ke stažení                 

Projektový den I – Uspořádali jsme branný pochod s určitými zastaveními a úkoly pro studenty. Úkoly souvisely s životem vojáků na frontě (ošetření raněných, střelba, pochod se zátěží, příprava jídla a příbytku v přírodě).

Projektový den II – Připravili jsme projektový den věnovaný „Velké“ válce. V rámci projektového dne fungovalo několik dílen (dějepisná, výtvarná, chemická, češtinářská).

Dvoudenní exkurze – Pro prohloubení a upevnění získaných znalostí jsme uspořádali pro vybranou skupinu žáků praktickou dvoudenní exkurzi do Vojenského muzea v Praze (výstava v Zákopech první světové války), do Terezína (vězněn G. Princip) a na zámek Konopiště, kde sídlil arcivévoda František Ferdinand d´Este. Exkurzi jsme doplnili tematickými výstavami (MZM, Technické muzeum, Muzeum na Špilberku).

Elektronická publikace – Vznikla elektronická publikace shrnující výročí Velké války, osvětlující příčiny, průběh a důsledky první světové války.

Publikace ke stažení

Anketa, kvíz – Tyto metody jsme využili k ověření přínosu aktivit projektu.

Anketa ke stažení                                                                                                         Kvíz ke stažení

O projektu jsme také informovali v místním tisku, konkrétně článkem v listopadovém čísle Starolískoveckého zpravodaje: Odraz 1. světové války v moderních dějinách.

Projektu „Odraz 1. světové války v moderní výuce“ byl prostřednictvím „Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014, 2. kolo“ spolufinancován MŠMT.

MSMT_logotyp_text_cz