EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Odkaz Otce vlasti

‹ Zpět na projekty 

Od května do prosince 2016 probíhal na EKO GYMNÁZIU BRNO o.p.s. projekt „Odkaz Otce vlasti“, jehož cílem bylo vytvoření výukových materiálů k významnému světovému výročí 700 let od narození českého krále, římského krále a císaře Karla IV. V rámci projektu jsme vytvořili postery, prezentace, pracovní listy, el. brožuru a tyto materiály doplnili o názorné praktické aktivity, jež jsme ověřili na vlastní cílové skupině. Všechny aktivity byly koncipovány jako soubor činností ve vybraných hodinách a projektových dnech a usilují o nalezení nových účinných a atraktivních metod práce včetně rozvoje gramotností. Praktickými aktivitami projektu jsme se snažili přenést teoretické znalosti do praktické roviny a tyto znalosti upevnit.

Projekt zpracovávalo 7 vyučujících EKO GYMNÁZIA BRNO o.p.s. V průběhu realizace se zapojilo cca 180 žáků EKO GYMNÁZIA. Vytvořené materiály a metodické postupy budou využívány i v dalších letech po skončení projektu. Všechny materiály vzniklé jako součást projektu jsou v elektronické podobě umístěny na portále www.rvp.cz (sekce Digifolio) a webových stránkách školy čímž jsou nabídnuty k využití široké pedagogické veřejnosti v rámci celé ČR. Vybraným školám (50) v rámci celé ČR byly materiály také zaslány formou balíčku (tištěná-postery a el. verze materiálů na flash disku).

Projekt byl realizován v následujících aktivitách:

Výukové postery – Vznikly 3 výukové postery v rozměru 70×100 cm věnující se osobě Karla IV. mapující Karlův život v datech, zakladatelskou činnost a všestrannou Karlovu osobnost.

Postery ke stažení

Výukové a studijní materiály – Vzniklo 6 Power Pointových prezentací a 6 pracovních listů zaměřených na osobnost a dobu Karla IV. a jeho výročí. Materiály jsou připraveny k použití v hodinách dějepisu, českého jazyka, zeměpisu, estetické výchovy a tělesné výchovy. Cílem materiálů je upevnit schopnost porozumět obsahu informací a chápat je v historických souvislostech.

Prezentace ke stažení                                                                                         Pracovní listy ke stažení

Projektový den I – Uspořádali jsme pro žáky procházku středověkým Brnem s výkladem vyučujícího a se zajímavými úkoly a výstupy, kdy si mimo jiné žáci měli připravit i výstupy ve formě krátkého referátu a stali se průvodci jako dospělí lidé.

Projektový den II – Připravili jsme zajímavé aktivity pro žáky. V rámci projektového dne fungovalo několik dílen: a to v dějepisu, českém jazyce, zeměpisu, estetické výchově a tělesné výchově. Pracovní listy, tipy, návody pro dané projektové dny jsou součástí rozeslané dokumentace projektu do celkem 50 škol po celé ČR.

Tipy na projektové dny

Dvoudenní exkurze – Pro prohloubení a upevnění získaných znalostí jsme uspořádali pro vybranou skupinu žáků praktickou dvoudenní exkurzi do Prahy (Vyšehrad, Emauzský klášter, Betlémská kaple…..) a na hrad Karlštejn. Exkurzi jsme doplnili i tematickými výstavami.

Elektronická publikace – Vznikla elektronická publikace Odkaz Otce vlasti věnovaná výročí narození velkého krále a císaře Karla IV. popisující jeho život, zakladatelskou a diplomatickou činnost.

Publikace ke stažení

Anketa, kvíz – Tyto metody jsme využili k ověření přínosu aktivit projektu.

Anketa ke stažení                                                                                                        Kvíz ke stažení

O projektu jsme také informovali na školním webu, facebookových stránkách školy a uspořádali výstavu pro veřejnost v rámci dne otevřených dveří na naší škole.

Projektu „Odkaz Otce vlasti“ byl prostřednictvím „Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2016“ spolufinancován MŠMT.

MSMT_logotyp_text_cz