EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

 

 

 

 

Od roku 2017 je EKO GYMNÁZIUM BRNO jedním z leadrů projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Tento projekt je spolufinancován EU, SR ČR a JMK. Příjemcem je Jihomoravský kraj.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211
Období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10.2020

Anotace projektu:

Projekt byl vytvořen v rámci implementace KAP a naplňuje potřeby 1. Krajského akčního plánu v
oblastech podnikavosti, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání. Jednotlivé oblasti jsou
rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na
děti a žáky, rodiče a veřejnost. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a
sekundárního vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) a zároveň síťující s dalšími spolupracujícími subjekty.

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické
podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství,
celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven
systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování
škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory
je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z
projektů OP VK v Jihomoravském kraji. Projekt je tvořen jako
průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání
a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.

Role partnera

V rámci projektu bude EKO GYMNÁZIUM BRNO vystupovat na pozici lokálního leadra a bude úzce spolupracovat s koordinátorem této aktivity Lipkou a ostatním i partnery. Zástupce gymnázia bude aktivním členem Regionální rady podnikavosti, bude se účastnit vzdělávání, společných akcí, bude ve škole rozvíjet a podporovat vzdělávání k podnikavosti žáků. Partner – lokální leader vytváří prostor pro intenzivní sdílení zkušeností a kolegiální podporu pedagogů. Za tímto účelem vytvoří partnerství s několika ZŠ ve svém regionu. Dále se bude partner podílet na tvorbě obsahu portálu a hlavně poskytovat metodickou podporu spolupracujícím školám. EKO GYMNÁZIUM BRNO bude šířit mezi ostatní školy v JMK dva vlastní produkty – Dny pro malé vědce a I-Day a také bude metodicky podporovat produkt Extratřída.