EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Školní rok 2011/12

‹ Zpět na seznam roků 

 

Kromě běžné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technicko-přírodovědné i humanitní.

Průřez školním rokem 2011/12

záříříjenlistopadprosinecledenúnorbřezendubenkvětenčerven

 

září 2011

 • 1. září byl zahájen školní rok 2011/2012.
 • Ve dnech 7. – 9. září se vypravila početná skupina studentů s pedagogy na poznávací zájezd do Francie. Katedrála Notre Dame v historickém jádru Paříže jim připomněla slavné dílo V. Huga a palác Louvre natáčení populární „Šifry mistra Leonarda“. Ani velké množství návštěvníků neodradilo studenty od prohlídky Muzea Louvre a Monu Lisu zhlédli skutečně všichni. Zámek krále Slunce – Ludvíka XVI. ve Versailles i nádherné zahrady dokreslily předrevoluční Francii a okázalost dvora tohoto panovníka. Následovala okružní jízda po dalších pamětihodnostech Paříže – Vítězný oblouk, nejslavnější pařížská třída Champs-Elysées a večerní návštěva supermoderní čtvrti La Défensé. Všechny okouzlily křivolaké uličky čtvrti umělců – Montmartru a bazilika Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž. Na výstavě výtvarného umění v Oranžérii překvapilo velké množství známých jmen – Monet, Renoir, Degas, Cézanne, van Gogh, Piccasso… Další cesta vedla k Invalidovně a hlavně k Eiffelově věži, kterou všichni osobně zdolali – někteří zčásti pěšky, jiní využili výtah a odměnou za čekání ve frontě byl nádherný výhled na většinu navštívených objektů. Závěrečná večerní plavba lodí po Seině poskytla zcela jiný, neméně půvabný a romantický pohled na osvětlenou věž a nábřeží řeky, které s přibývajícím večerem ožívalo. Ranní návštěva Kurfiřtských lázní v Ambergu s mnoha vodními atrakcemi pak příjemně oživila dlouhou cestu domů.

zapsala Mgr. Alexandra Vokřálová

 

 • Česká skupina, tentokrát v počtu pouze 8 žáků, neboť 2 žákyně se ze závažných důvodů nemohly zúčastnit, odletěla v doprovodu PhDr. Heleny Gazdové a Mgr. Jitky Němčanské 4. září do Moskvy a odtud odjela autobusem do Nižního Novgorodu. Během jedenáctidenního pobytu se naši žáci seznámili s partnerskou školou č. 48, s ruským systémem vzdělávání a s výukou na ruské škole. Během návštěvy výuky ve škole tak měli možnost srovnávat úroveň českého a ruského školství. Kromě výuky bylo cílem projektu seznámit žáky s ruskou historií, kulturou i současností. Během jednotlivých exkurzí se naše skupina seznamovala s historií i současností Nižního Novgorodu, navštívili jsme městečka Semjonov, Gorodec a Suzdal. Městečka Semjonov a Gorodec jsou známa svými továrnami na výrobu tradičních dekorativních předmětů lidové kultury. V obou továrnách pro nás připravili tzv. „мастер-класс“, kde jsme měli možnost nakreslit si pod vedením odborníků vlatní matrjošku nebo vyrobit z hlíny tradiční píšťalku. Své znalosti ruštiny si naši žáci ověřovali i v praxi – při diskuzích v rodinách, při nákupech nebo v dopravních prostředcích.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 

 • 9zirafaDne 15. září se žáci kvarty AB zúčastnili zúřastnili soutěže ŽIRAFA – ŽIvot, RAdost, FAntazie,
  konané v rámci Festivalu vědy v Brně v prostorách Staré radnice. Byla přihlášena dvě družstva po pěti žácích, ale z důdodu špatné časové organizace soutěže se naše škola dostala na řadu od
  poledne s 1,5 hodinovým zpožděním a někteří žáci nemohli tak dlouho zůstat. Vznikl tak jeden tým ve složení Roman Bartoš, Annette Franchi, Zlata Havelková Hana Kolářová a Jakub Straka, který v oborech fyzika, chemie a biologie v tvrdé konkurenci celkem 34 družstev vybojoval pěkné 12. místo. Gratulujeme!

zapsala: Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • V úterý 27. září jsme se s žáky sext vypravili autobusem na jihovýchod od Brna. Nejprve jsme navštívili kozí biofarmu Ratibořice, kde nás majitel pan Dobrovolný provedl stájemi a seznámil nás se začátky podnikání a úspěchy v chovu koz. V současnosti na farmě chovají 750 koz v původních stájích z doby Josefa II. a obhospodařují 170 ha polí, kde si pěstují vlastní krmivo. Pak při ochutnávce bioproduktů z vlastní 9dalesice2 mlékárny vysvětlil žákům principy ekozemědělství. Poté jsme přejeli na vodní dílo Dalešice. V informačním centru jsme shlédli film o různých typech vodních elektráren v ČR. Paní průvodkyně nás pak provedla provozem přečerpávací vodní elektrárny a vysvětlila specifika tohoto díla – např. že elektrárna najede na plný výkon během 50 sekund, čehož se využívá při energetických špičkách. Poslední zastávkou bylo městečko Kralice nad Oslavou a památník tajné tiskárny Jednoty bratrské, kde bylo během 40 let vytištěno asi 70 různých titulů, mezi nimi i šestidílná Bible kralická, která patří k vrcholům tiskařského umění, ale hlavně k pokladům českého jazyka.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • V pátek 30. 9. se žáci kvarty vypravili do okrajové části Brna, kde se nachází národní přírodní rezervace Stránská skála. Program exkurze byl zajištěn lektorkou EKO centra Brno. Nejdříve seznámila žáky se9str_skala zajímavostmi přírodními – geologické složení, výskyt suchomilných rostlin. Potom se žáci dozvěděli o kulturně historickém významu tohoto místa – od nálezů dokládajících pobyt Homo erectus na tomto místě až po využití jeskyní německou armádou za 2. světové války. Zážitek zajímavé exkurze byl umocněn teplým slunným počasím.

 

 

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

říjen 2011

 • Ve středu 5. října žáci tercie AB a kvarty AB společně s vyučujícími Zuzanou Druckmüllerovou a Zdeňkou Říhovou  vyslechli přednášku ‚Nebezpečí na internetu‘ na aktuální témata, která se týkají nás všech. Co je to vůbec ‚internet‘, nebezpečí seznámení se s někým pouze prostřednictvím internetu, rizika, která z toho vyplývají, a jak se jim preventivně bránit, a také o problému nevhodného chování nás, jako uživatelů – stahování programů, hudby, filmů, her apod. Co je to licenční smlouva, jak získat legální software. Přednáška byla zajímavým a přínosným doplněním výuky informatiky a také základů společenských věd.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • Terénní exkurze v Krásensku proběhla v kvintách v rámci učebního plánu k učivu kartografie. Vzhledem k tomu, že jsme vybrali osvědčenou lokalitu s dlouholetou praxí terénních cvičení pro střední školy, můžeme tuto akci vyhodnotit jako velmi přínosnou. 9kras_kviProgram byl zaměřen na environmentální průzkum krajiny s použitím podkladů jak historických (mapy z 2. vojenského mapování) tak i současných mapových programů pro GPS navigace. Žáci se hodně pohybovali po okolí Krásenska v terénu, získané poznatky potom začleňovali do svých podkladových map a také čerpali další informace z knihovny a internetu. Závěrem jejich čtyřdenní práce byla prezentace, ve které obhajovali výsledky své práce. Velikým pozitivem akce bylo, že nám vyšlo mimořádně krásné počasí, a proto jsme mohli dělat více aktivit v terénu, kde velký úspěch měl noční orientační běh s GPS navigací. Po každodenním náročném programu mohli žáci využít místního hřiště k míčovým hrám.

 zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • V pátek 7. 10. se žáci kvarty AB zúčastnili praktické výuky anglického jazyka v brněnské ZOO. Přestože počasí příliš nepřálo, žáci předvedli zdařilé referáty o způsobu života vybraných zvířat. Žáci si tak procvičili slovní zásobu v rámci konverzačního tématu Animals. Touto exkurzí byla též završena práce na projektu k tomuto tématu.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • Návštěva kartografického muzea ve Velkých Opatovicích  započala výuku kartografie v kvintách a došlo tak k podpoře  a rozvoji dokumentové gramotnosti. Exkurze v kartografickém muzeu byla s výkladem, žáci se dozvěděli o historii mapování na našem území, 10kart_muzviděli kopie nejstarších map Čech a Moravy, různé ukázky tvorby map z jednotlivých období vývoje našeho státu. Prohlédli si též unikátní deskovou mapu Moravy a části Slezska, kde mohli porovnávat tvary terénu ve velkém měřítku, pozorovat vrstevnicové rozlišení a v loňském roce probírané učivo geomorfologie ČR v přehledném rozlišení. Po návštěvě kartografického muzea jsme se přesunuli  do Boskovic, kde jsme navštívili muzeum Boskovicka. Zde žáci shlédli expozici o osídlení Boskovické brázdy od dob pravěku přes Kelty až do dnešní doby, expozici o vývoji řemesel a uspořádání jednotlivých cechů a také o průmyslové výrobě ve strojírenském podniku se značkou Minerva.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • 11. října 2011 se v Technickém muzeu v Brně uskutečnila vernisáž výstavy ‚MUZEUM SPOTŘEBIČŮ A ENVIRONMENTÁLNÍ EFEKTY‘, na které se podílelo i naše EKO GYMNÁZIUM. Na vernisáži promluvil ředitel RNDr. Petr Handlíř, představil naši školu a seznámil hosty s realizací projektů ESF. Žáci školy připravili kulturní program, kde populární formou propagovali recyklaci odpadů, zazněla rocková klasika, hudební alternativa i lidová píseň. V rámci výstavy, která trvala do konce ledna 2012 a posléze putovala po školách v Brně, jsme prezentovali formou posteru, nástěnek i prezentace na dotykové obrazovce život školy a projekty realizované na EKO GYMNÁZIU BRNO.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 

 • V neděli 16. 10. menší skupina opravdových zájemců o moderní baletní představení ze třídy Kv AB a Sp A navštívila výjimečný program v Janáčkově divadle s názvem IZRAELSKÝ TANEC V BRNĚ. Byli jsme svědky děl nastudovaných odborníky, kteří patří mezi nejvýznamnější současné světové choreografy.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Ve středu 19. 10. proběhl další ročník  Přírodovědného Klokana. Obsahoval 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Zúčastnilo se 44 studentů tercie AB a kvarty AB a 41 studentů kvinty ABC a sexty ABC.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • V úterý 25. 10. se někteří studenti oktáv a septim dobrovolně zúčastnili projektu ‚Moje 20. století‘ v kavárně Trojka.  Nejprve jsme shlédli jedinečný dokumentární film o pilotovi RAF Josefu Bryksovi – pod názvem ‚Muž, který přecenil českou duši‘.  Film zmapoval životní osud člověka, který byl ochoten nasadit vlastní život pro svobodu své země, odešel do Británie, kde vstoupil do RAF, při jednom operačním letu byl však nad Francií sestřelen, následně vězněn v německých zajateckých táborech.  Válka sice skončila, ale k moci se u nás záhy dostali komunisté – byl poslán do uranových dolů, a to jej definitivně zlomilo. Člověka, kterého nezlomili nacističtí Němci, zlomili čeští věznitelé a lágry. Pak jsme měli jedinečnou příležitost poslechnout si velmi zajímavé a poutavé vyprávění brněnského rodáka plk. Emila Bočka o jeho útěku z protektorátu do Francie a V. Británie, kde létal jako stíhač. Po komunistickém převratu v únoru 1948 měl to štěstí, že nebyl vězněn ani nijak perzekuován. Dnes v důchodu se věnuje muzejní a spolkové činnosti a přednášením o svých zážitcích a vzpomínkách. Studenti byli nadšeni z osobního setkání s opravdovým hrdinou, odnesli si spousty zajímavých poznatků, vědomostí i zážitků. Škoda, že takových hrdinů a vlastenců náš stát nemá více! A zbývá jich už jen málo!

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • V říjnu proběhlo základní (nominační) kolo soutěže Logická olympiáda. Kategorie B (prima – kvarta) se zúčastnilo 5 žáků, kategorie C (kvinta – oktáva) 37 žáků.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Žáci nižšího stupně EKO GYMNÁZIA absolvovali OLYMPUS DIGITAL CAMERA25. října 2011 hodiny tělesné výchovy přímo v srdci Brna na náměstí Svobody. Po společné rozcvičce sehráli chlapci florbalové utkání, děvčata si zasoutěžila v pohybových hrách. Všichni pak shlédli vystoupení instruktorky zumby. Svým vystoupením podpořili projekt ONE WORLD – JEDEN SVĚT, DĚTI DĚTEM – DARUJ HRAČKU S ČESKÝM ROZHLASEM.

 

 

zapsal Mgr. Marek Jeleček

listopad 2011

 • vyst1Ve dnech 2. a 3. 11.  jsme se studenty kvinty ABC měli možnost obdivovat moderní umění. V hodinách estetické výchovy jsme navštívili galerii ARS s velmi zajímavou výstavou ‚PROSTOROVÉ STRUKTURY‘, která probíhala pod záštitou primátora města Brna Romana Onderky. Autorem netradičního, moderního sochařského umění byl Tomáš Medek – asistent ateliéru sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V pátek 4. 11. proběhlo krajské kolo soutěže Logická olympiáda. Krajského kola se zúčastnili 4 žáci, Jan Motyčka ze Septimy A skončil na 31. místě a Kateřina Hromádková z Oktávy C na 36. místě. Gratulujeme!

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • V doprovodu profesorek Natálie Miženkové a Alexandry Vokřálové 40 zájemců z řad studentů, především vyššího stupně, navštívilo 10. 11. moderní zpracování RADÚZE A MAHULENY J. Zeyera v ND Brno na scéně Mahenova divadla. Večerní představení bylo vhodným doplňkem k literatuře a neobvyklým kulturním zážitkem.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Seminaristé z biologie navštívili ve čtvrtek 10. listopadu při příležitosti Týdne vědy a techniky Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR. V rámci prohlídky se mohli blíže seznámit s konstrukcí a fungováním environmentálního elektronového mikroskopu a principem elektronové litografie a syntetické holografie. biol_upt3Pracovníci laboratoře speciální technologie nám předvedli svařování elektronovým paprskem, vysvětlili použití nukleární magnetické rezonance v tomografech a práci se silným magnetickým polem. V laboratoři nízkých teplot a supravodivosti byly připraveny experimenty objasňující vlastnosti kapalného helia a dusíku a možnosti využití supravodivosti. Poslední zastávkou byla laboratoř laserové techniky, kde bylo demonstrováno silové působení světla na mikroobjekty a mikroorganismy a aplikace laserů.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • biol_sem3Další akcí, kterou v rámci týdne vědy absolvovali žáci volitelného semináře biologie, byla 11. listopadu exkurze na
  Ústav experimentální medicíny Masarykovy univerzity. Vyslechli jsme velmi zajímavou přednášku o kmenových buňkách, kterými se na tomto ústavu dlouhodobě zabývají. V druhé části exkurze jsme navštívili několik výzkumných laboratoří a seznámili se s principem přístrojů, které vědci využívají – viděli jsme např. konfokální a fluorescenční mikroskop. Velmi poutavá exkurze žáky zaujala a doufejme také motivovala do dalšího studia biologie.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Žáci kvartyAB byli ve dnech 23. – 25. 11. v rámci výuky dějepisu a literatury na exkurzi v Praze. Jako doprovod jely profesorky Barbora Tesařová a Helena Malášková. Absolvovali náročný program prohlídek historického centra: Staroměstské náměstí, radnici, Židovské město, procházku po Karlově ulici a přes Karlův most na Hradčany, chrám sv. Víta, Vladislavský sál, Zlatou uličku, Národní divadlo a Václavské náměstí. Zhlédli představení Kouzelná flétna ve Stavovském divadle. Dostatek času zbyl i na individuální poznávání pražských památek a nákup suvenýrů.

zapsala PhDr. Helena Malášková

 

 • Jako každoročně i letos se naše škola zúčastnila Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol. Letos se však poprvé podařilo sestavit dva týmy, a tak 13 studentů septim a oktáv intenzivně namáhalo své mozkové závity a  strávili 120 minut nad 10 soutěžními příklady.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

prosinec 2011

 • ang_knihVe čtvrtek 1. 12. studenti oktáv v doprovodu vyučujících anglického jazyka navštívili Moravskou zemskou knihovnu. Úvodem si vyslechli přednášku o historii a provozu knihovny a poté byli seznámeni s fungováním všeobecné části knihovny. Speciální pozornost byla věnována anglické sekci. Studenti využili možnosti bezplatné registrace s výhledem na jejich další studium. Exkurze nepochybně přispěla k rozvoji literární a informační gramotnosti studentů.

zapsala Mgr.Jana Lysoňková

 • V neděli 18. prosince se v Technickém muzeu v Brně konalo adventní odpoledne, na jehož průběhu se podílelo i naše gymnázium. Nejdříve žáci primy až kvarty pod vedením profesorky Miženkové předvedli pásmo vánočních písní, poté jsme měli možnost zhlédnout scénku profesorky Krampolové, kterou sehráli žáci sext. Na závěr vystoupila rocková kapela našich současných i minulých žáků, kteří své vystoupení věnovali památce Václava Havla.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 

 • anim3Žáci ročníku KVINTA navštívili v rámci výuky estetické výchovy v předvánočním čase výstavu Zdeňka Fránka v Domě umění města Brna pod názvem ‚Útroby architektury‘. Kromě pozorování architektonického ztvárnění prostoru, pohybu lidského těla v prostoru a vnějšího formátu stavby měli žáci možnost nahlédnout do útrob architektury, z čehož měli nevšední prostorový zážitek. Součástí této akce byl i pokus o vlastní prostorovou tvorbu – žáci pod vedením posluchaček Pdf MU Brno oboru Vizuální tvorba se pokoušeli o vlastní výtvory.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V době 17. 12. – 22. 12. se uskutečnil lyžařský SDC11838výběrový kurz v italském středisku Ponte di Legno a Passo Tonale, kterého se zúčastnili vybraní žáci septim a oktáv. Kurz vedli instruktoři Petr Handlíř a Jiří Buryška. Sněhové i povětrnostní podmínky byly výborné, přestože převážná část sněhové pokrývky byla vyrobena sněhovými děly. Během kurzu nedošlo k žádnému úrazu ani porušení školního řádu.

 

 zapsal Mgr. Jiří Buryška

leden 2012

 • a_olympV pondělí 31. 1. proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžící nejdříve zvládli poslechový test a poté předvedli zdařilé výkony v konverzaci na běžná témata každodenního života, např. My family, Hobbies, Going on holidays, Sports, Culture. V nižší kategorii zvítězila Xenie Odložilíková ze sekudy a ve vyšší kategorii se nejlépe vedlo Kristině Raychynets z kvarty. Obě dívky budou naši školu reprezentovat v městském kole. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu angličtiny.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 • V měsíci lednu bylo vyhodnoceno školní kolo Olympiády v českém jazyce. Celkem se zúčastnilo dvacet žáků.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

únor 2012

 • Ve čtvrtek 2. 2. žáci tříd septima ABC navštívili optika1Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde jim docent Bochníček ve dvou blocích přiblížil optiku. První část se týkala geometrické optiky, tj. chodu světla, zákonů odrazu a lomu, zobrazení zrcadly a čočkami (velmi efektní bylo zobrazení žárovky na stěnu). Druhá část se zabývala vlnovou optikou, tj. interferencí (skládáním), difrakcí (ohybem) a polarizací světla.

 

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Ve čvrtek 2. února se v prostorách KC Semilasso konal tradiční ples EKOgymnázia spojený se stužkováním letošních maturantů.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

 • V pondělí 13. února se žáci septim navštěvující seminář z biologie vydali na návštěvu Mendelova muzea v Brně. V první části nás paní lektorka seznámila s historií Augustiniánů v Brně, s životem Gregora Johanna Mendela i s jeho mendel1širokým odborným záběrem. Zejména se samozřejmě zaměřila na jeho činnost v oblasti studia dědičnosti a proměnlivosti organismů, která položila základy novému vědeckému oboru – genetice. Druhou částí naší exkurze se poté stala interaktivní výstava ‚Stopa‘,  věnovaná vědeckým metodám v kriminalistice. Žáci se během ní mohli hravou formou seznámit s vyšetřovacími metodami a s informacemi z dějin kriminalistiky. Výstava byla připravena Ústavem soudního lékařství spolu s Policií ČR a Muzeem policie.

     Celá akce vhodně doplnila výuku genetiky na EKO GYMNÁZIU a pomohla žákům si utřídit a obohatit jejich dosavadní znalosti.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • varh2Jako doplněk k tématu ‚barokní umění‘ v hodinách estetické výchovy dne 15. 2. a 16. 2. žáci kvinty ABC absolvovali zajímavou besedu o královském nástroji VARHANÁCH s minikoncertem ve varhanním sále na JAMU v Brně.

 

 

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V posledním únorovém týdnu vyrazili studenti Eko gymnázia do hor. 18.února začal lyžařský výcvikový kurs v krkonošských Herlíkovicích, na kterém se nejen někteří naučili poprvé sjíždět sjezdovku, ale mnozí se i zdokonalili ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Studenti byli rozděleni do družstev podle výkonnosti, takže mohli plně využít celý Ski aerál v Herlíkovicích. Letošní lyžařský kurs se vydařil a už nyní se všichni budoucí lyžaři i ‚prknaři‘ těší na další…

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 

 • V únoru proběhlo školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti vyhlášené MŠMT ČR. Naše škola se letos zúčastnila podruhé, a to v první i ve druhé kategorii. První kategorie (pro základní školy a nižší stupeň gymnázia) se zúčastnilo 32 žáků tercií a kvart, druhé kategorie (pro střední školy) se zúčastnilo 66 žáků septim a oktáv.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

březen 2012

 • Dne 1. března se skupina 19 žáků sext zúčastnila v Praze v rámci tématických  exkurzí projektu ‚Ruština znovu a nově‘ výstavy pod názvem ‚Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Poklady moskevského Kremlu‘. Tato unikátní car_pokladvýstava se konala v Císařské konírně Pražského hradu a byla slavnostně zahájena 9. 12. 2011 za přítomnosti obou hlav států – prezidenta ČR Václava Klause a prezidenta RF Dmitrije Medveděva. Na této výstavě byl vůbec poprvé českým návštěvníkům představen výběr uměleckých děl a předmětů z Kremlu. Celá výstava byla sestavena do tematických celků. Jednotlivé celky představovaly historii ruského státu v 17. století a symboliku panovnické moci, dvorské ceremoniály a jejich organizaci, každodenní život carského dvora a také nezastupitelnou roli pravoslavné církve, její nejvyšší představitele a liturgické slavnosti.

 zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Pravidelná návštěva Městského divadla Brno v rámci předplatného se již stala na naší škole tradicí. Kromě toho si ještě vybíráme z mimořádných a lákavých nabídek tohoto divadla. Tentokrát jsme si vybrali historický muzikál PAPEŽKA podle románu Donny W. Grossové, který se v této sezóně hrál v Brně naposled. Byli jsme vtaženi do středověké atmosféry napínavým příběhem plným emocí na velkolepé scéně s chytlavou hudbou Dennise Martina. Bravurní pěvecké výkony všech hlavních postav v tříhodinovém strhujícím představení v režii Stanislava Moši v nás zanechaly originální zážitek.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • citera7Netradičním výchovným koncertem se nám podařilo zpestřit výuku estetické výchovy v ročníku kvinta. 8. 3. jsme se setkali s osobitým interpretem Michalem Müllerem – sólistou na téměř zapomenutý nástroj CITERU. Besedou o tomto nástroji, doplněnou hrou se zpěvem skladeb a písní v nejrůznějších žánrech –  od lidových písní až po blues a jazz, nás provedl hudebními cestičkami  klasické i populární hudby.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Dne 14. 3. proběhlo krajské kolo rj_olympOlympiády v ruském jazyce v SVČ Lužánky. Dvě zúčastněné studentky z našeho gymnázia se staly jejími vítězkami. V první kategorii získala 1. místo žákyně tercie A Marie Kolajová a ve druhé kategorii se na 1. místě umístila studentka maturitního ročníku ze třídy oktáva A – Sabina Kamarýtová. Obě dvě byly nominovány na celostátní olympiádu v Praze, která se konala 4. 4. 2012.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • 14. března se skupina 15 žáků septimy BC zúčastnila tematické exkurze do pravoslavného pravosl2chrámu sv. Václava v Brně, který se nachází na Gorazdově ulici.  Cílem tematické exkurze bylo rozšířit znalosti našich žáků o pravoslaví, které získali během studia na hodinách základů společenských věd. Chrámem nás provedl Mgr. Jozef Fejsák, který se snažil rozšířit vědomosti našich žáků o pravoslaví, seznámil je s chrámem, vysvětlil jim pravoslavnou symboliku, ikonostas a dotkl se také otázky mnohonárodnostní pravoslavné menšiny nejen na území města Brna a v jeho okolí, ale i v celé České republice. Mgr. Fejsák dal žákům prostor i pro diskuzi, která se rozvinula nejen na téma pravoslaví obecně, ale týkala se např. i ostatních světových náboženství, postoje pravoslavné církve k registrovanému partnerství, možnosti svatebního obřadu v pravoslavném chrámu, bohoslužeb v chrámu apod.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • V pátek 16. 3. proběhlo ve škole vyhodnocení soutěže o nejlepší studentskou práci pod názvem ‚Evropské areály. Slované. Evropa. Evropská unie‘. Soutěž proběhla ve spolupráci našeho gymnázia a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 11 prací, které naši žáci vypracovali pod vedení Mgr. Pavla Vaníčka.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • V úterý 20. března se žáci primy a sekundy v rámci austr3 (1)výuky zeměpisu zúčastnili cestopisné přednášky o Austrálii. Tímto kontinentem nás obrazově a výkladem provedl Tomáš Buryška, který tam v roce 2010 strávil osm týdnů a navštívil zajímavá místa včetně několika národních parků a největších měst.

 zapsal Mgr. Jiří Buryška

 • Dne 20. března se konalo okresní kolo soutěže v programování – tvorbě webových stránek pro Brno-město. Za naši školu bojoval Michal Hlávka ze sexty B a obsadil velmi pěkné 4. místo.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • V sobotu 31. března se konal 46.ročník soutěže ARS POETICA – Puškinův památník na Pedagogické fakultě MU v Brně. Naši žáci a studenti se zúčastňují této soutěže každý rok.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Žáci septim využili ojedinělé možnosti seznámit se na vlastní oči s originály zkamenělin paleo2raných stádií savců, ptáků, krokodýlů, hadů, žab a hmyzu, kteří žili na naší planetě v  eocénu v době před 57 až 36 miliony let. Expozice, která je k vidění v Hesenském zemském muzeu v Darmstadtu, byla v Brně pouze krátkodobě prezentována díky dlouholeté vědecké spolupráci odborníků Geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea s kolegy v Darmstadtu. Díky zasvěcenému výkladu a připraveným pracovním listům si naši žáci rozšířili své poznatky z výuky paleontologie a výstava tak jistě přispěla k jejich zájmu o paleozoologii a biologii vůbec.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • V druhé polovině března proběhlo okresní kolo soutěže ve finanční gramotnosti. Na rozdíl od školního kola, kde každý soutěžil sám za sebe, bojovaly tentokrát tříčlenné týmy. Odpovídaly na různé otázky týkající se orientace ve světě financí. Hodnotila se správnost a rychlost odpovědí. Náš tým v první kategorii se umístil na krásném 6. místě, tým ve druhé kategorii se umístil na 9. místě. Gratulujeme.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • V březnu proběhla soutěž Matematický klokan 2012 v kategoriích Benjamín (prima a sekunda) a Kadet (tercie a kvarty).

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

duben 2012

 • konik1Dne 2. dubna se vypravili žáci sekundy na Kamenný vrch, aby ještě stihli fialový koniklec v plném rozkvětu.  Přírodní rezervace Kamenný vrch byla vyhlášena z důvodu ochrany kulturní stepi. Na jaře zde kromě záplavy kvetoucích konikleců můžete vidět třeba mochnu nebo žlutě kvetoucí keř svídu dřín.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • Po získání 1. míst v krajském kole Olympiády v ruském jazyce Marie Kolajová z TA a Sabina Kamarýtová z OkA získaly i svou první zkušenost v soutěži celostátního měřítka. Ve středu 4. dubna se konalo Ústřední kolo soutěže v jazyce ruském v Ruském středisku vědy a kultury v Praze pořádané NÁRODNÍM INSTITUTEM DĚTÍ A MLÁDEŽE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • V úterý 10. dubna se naši kvintáni vydali do Moravského zemského muzea na výstavu nazvanou ‚Svědkové z úsvitu časů – poznejte svět lišejníků a mechorostů‘. Pomocí unikátních keramických modelů a makrofotografií měli možnost nahlédnout mezi organismy, které na svých procházkách přírodou často přehlédnou pro jejich nenápadnost.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • 19. dubna navštívila skupina 10 žáků 3zub1kvinty A v doprovodu své vyučující ruského jazyka restauraci ‚Tryzub‘, kde vaří tradiční jídla ruské a ukrajinské kuchyně. Návštěvě restaurace předcházela důkladná příprava. Každý z žáků měl za úkol vyhledat recept tradičního ruského pokrmu, tento recept si přeložit, upravit a naučit se rusky tak, aby s ním potom při návštěvě restaurace seznámil své spolužáky. Z receptů, které si žáci připravovali pro prezentaci můžeme uvést např. boršč, pelmeně, soljanku, golubcy, šašlik nebo syrniky. Z nealkoholických nápojů to byl např. tradiční ruský kvas. Všechna uvedená jídla i kvas mohli žáci v restauraci ochutnat.

 zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • V sobotu 21. 4. se konalo krajské kolo soutěže v programování webových stránek. Michal Hlávka ze sexty B vybojoval 1. místo a postoupil do kola celostátního.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • V pátek 27. 4. uspořádali žáci oktáv Poslední zvonění. Všichni se skvěle bavili.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

květen 2012

 • 4. května jsme v rámci projektu ‚Ruština znovu a nově‘ saurzorganizovali pro žáky kvint a septim přednášku pod názvem ‚Může být Rusko demokratické?‘. Přednáška byla organizována ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Přednášku, doplněnou prezentací, vedl Mgr. Josef Šaur. Ve své přednášce se zaměřil na vývoj demokracie v Rusku od dob samoděržaví až po současnost. Zaměřil se na důležitá období a historické mezníky ve vývoji Ruska – od doby vlády cara Petra I. až do dnešních dnů. Mgr. Šaur objasnil žákům několik důležitých pojmů – např. „propisku“ (povolení k pobytu), „uzavřená města“, Gorbačovovy „glasnosť“ a „perestrojku“. Velký prostor věnoval také otázce svobody slova v současném Rusku a s ní souvisejícími útoky na novináře (např. případ zavražděné novinářky Anny Politkovské), nebo soudnímu procesu s ropným magnátem M. Chodorkovským.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Dne 9. května se žáci sekundy – sext zúčastnili v rámci prevence sociálně-patologických forem chování bezplatného preventivního programu ‚Drogy a kriminalita‘. Tento program je pořádán v rámci protidrogového programu ‚Řekni drogám NE‘, který je akreditován MŠMT ČR. Programem provázeli MUDr. Jiří Presl a PhDr. Tereza Sejkorová. Na úvod programu byl promítnut výukový film, který přiblížil žákům život několika drogově závislých. Na film navázali oba odborníci přednáškou, ve které poskytli žákům aktuální informace týkající se dané problematiky.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • Dne 10. května se žáci septim ABC zúčastnili exkurze do Prahy. V rolích průvodců provedli své spolužáky historickým centrem Prahy a předvedli své předem připravené komentáře, které byly v anglickém jazyce. Žáci tak měli možnost seznámit se s nejdůležitějšími pamětihodnostmi Prahy, vyslechnout si zajímavosti z jejich historie, dozvědět se něco nového o architektuře a navíc si procvičit angličtinu. Součástí jednodenního pobytu byla také návštěva Muzea českého kubismu, které se nachází v domě U Černé Matky Boží a je jedním z příkladů kubistické architektury. Výstava byla doprovázena odborným výkladem.

zapsala Mgr. Jolana Sedláčková

 • Žáci sekundy, tercie a kvarty se v termínu 14. – 17. května zúčastnili čtyřdenního terénního cvičení, které probíhalo v blízkosti přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Žáci byli rozděleni do 7 pracovních skupin. Každá měla k dispozici netbook pro zpracování výstupů z jednotlivých praktických úkolů. Dále pracovali s GPS navigacemi, mikroskopy, stereomikroskopem a s digitální kamerou do mikroskopu. Používali také experimentální výukový systém Pasco, jehož funkce znali z výuky přírodovědných cvičení v průběhu roku. Cestou z Brna žáci navštívili město Poličku a Pivnickou rokli, kde plnili první ze zeměpisných úkolů. Poté navštívili ve Zderazi skalní obydlí v pískovcových útvarech. V dalších dvou dnech byli rozděleni do dvou skupin. Jedna vždy prošla okruh Toulovcovými Maštalemi, kdy během cesty pomocí GPS navigací vyhledávali a zaznamenávali vybrané body. Pro zpestření hledali také kešky. Druhá skupina zatím pracovala na praktických úkolech z fyziky, chemie a biologie – např. lov a určování brouků a vodních bezobratlých, tvorba elektronického atlasu rostlin, pozorování osmotických jevů, odhad vzdálenosti a času, využití Pasca při měření teploty, rychlosti větru, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti vzduchu. Odpoledne a večer žáci zpracovávali shromážděná data a výsledky pokusů do prezentací. Poslední den dopoledne proběhla prezentace výsledků jednotlivých skupin. Zpáteční cesta do Brna byla zpestřena prohlídkou památky UNESCO v Litomyšli – zámek, náměstí.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • Dne 18. 5. účastníci semináře RJ ze septimy BC spolu s vyučující prof. Natálií Haftovou  navštívili ruskou restauraci Samovar. Návštěva restaurace proběhla v příjemné atmosféře, o kterou se postarali zaměstnanci Samovaru. Studenti se zaměstnanci a vyučující komunikovali v ruštině. Ochutnali speciality ruské kuchyně jako soljanka, boršč, vareniky, zapečené kotlíky, šašliky, blinčiky s masem, sladké blinčiky. Celkem v květnu proběhly dvě návštěvy této restaurace. O týden dříve jsme navštívili restauraci Samovar s účastníky semináře ze septimy A v počtu 14 studentů.

zapsala Mgr. Natálie Haftová

 • Ve čtvrtek 24. května navštívila třída kvartaAB s profesorkou Zuzanou Druckmüllerovou planetnově zrekonstruované planetárium v Brně na Kraví hoře. Zhlédli audiovizuální pořad ‚Hvězdy pod mikroskopem‘, který byl velmi vhodným a zajímavým doplněním právě probíraného učiva fyziky – astronomie a také učiva o jaderné energii. Žáci si připomněli, že ve hvězdách probíhají termojaderné reakce, díky kterým nejen proudí ze Slunce k Zemi veškerá energie, ale také v nich vznikly všechny chemické prvky.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

červen 2012

 • Žáci septim se v rámci výuky biologie vypravili do Pavilonu anth2Anthropos, kde si za doprovodu odborného výkladu Mgr. Šína prohlédli expozice a seznámili se s exponáty zde instalovanými. Měli tak možnost získat nejnovější poznatky z archeologických, antropologických i genetických výzkumů a zařadit je tak ke svým znalostem o evoluci rodu Homo.

 zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • anat2Takřka na samotný závěr studia biologie na EKO GYMNÁZIU se žáci všech tří septim vypravili do Anatomického muzea profesora Karla Žlábka v Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zde si pod vedením MUC. Marka Joukala prohlédli vystavené exponáty, které byly věnované jednotlivým soustavám lidského těla. Názornost preparátů a zasvěcený výklad průvodce umožnily žákům vytvořit si obrázek o stavbě a fungování lidského organismu a završily tak jejich celoroční práci v hodinách biologie. Na závěr odpovídal MUC. Joukal na otázky ohledně přijímacího řízení a studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • Na závěr školního roku se žáci primy, sekundy a tercie zúčastnili promítání ekofilmů organizovaného Ekologickým institutem Veronica. Filmy byly velmi aktuální. Žáky zaujal snímek Silva Gabreta o šumavském horském lese, jenž  v některých částech bojuje s kůrovcovou kalamitou. Byť byl film natočen Správou Národního parku Šumava, dnes se k němu správa nehlásí. V hlavách dětí jistě vrtala otázka: kácet nebo nekácet? Německý film o zahradních pirátech zase zaujal mnohé rebely. Dozvěděli se, zda se může ujmout semínková bomba v neutěšeném vyprahlém městském prostředí. Dostali návod na to, jak připravit a aplikovat mechové graffiti. A také zjistili, že v přírodě je jedlé téměř vše.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • 29. června dostali žáci primy až septim výroční vysvědčení a na dva prázdninové měsíce se se školou rozloučili.