EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Školní rok 2010/11

‹ Zpět na seznam roků 

 

Kromě běžné výuky je do studijního programu zařazena řada akcí, které výuku doplňují nebo prohlubují, a to v oblasti technicko-přírodovědné i humanitní.

Průřez školním rokem 2010/11

záříříjenlistopadprosinecledenúnorbřezendubenkvětenčerven

 

září 2010

 • 1. září jsme již tradičně slavnostně zahájili nový školní rok 2010/11.

 

říjen 2010

 • 7. října  se skupina 52 žáků septim a oktáv zúčastnila v rámci projektu „Ruština znovu a nově“ tématické exkurze do našeho hlavního města pod názvem „Praha – naše hlavní město s bohatou minulostí i současností“. Exkurzi předcházela intenzivní příprava pod vedením vyučujících ruského jazyka. Téma „Praha“ je sice součástí běžné výuky, přesto příprava na exkurzi musela být mnohem intenzivnější, protože v běžné výuce se téma neprobírá tak detailně. Žáci v jednotlivých třídách pracovali s texty, které jsme našli na internetu. Každý z žáků si připravil jednu z památek Prahy a vybraná skupina potom své vědomosti prezentovala před kamerou. Svou roli opět sehrála nervozita před kamerou, ale hlavně obrovské množství turistů v Praze, kde nebylo možné najít klidné zákoutí, kde by žáci mohli v klidu své vědomosti prezentovat. Dalším negativem byla příliš velká pracovní skupina, jejíž práci bylo náročné koordinovat. Přes všechna úskalí, která nás při přípravě i během exkurze provázela, splnila i tato akce svůj cíl – umožnila žákům rozšířit si nejen své znalosti o Praze, ale také rozšířit si svou slovní zásobu v ruštině.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 

 • 12. října navštívili žáci tercie AB a obou kvart Technické muzeum. Jako rozšíření a doplnění učiva fyziky kvarty absolvovaly výstavu parních motorů s odborným výkladem. Studenti tercie AB vyslechli výklad v Salonu mechanické hudby a prohlédli si funkční exponáty hracích strojů. V technické herně si žáci mohli přímo vlastníma rukama a očima ověřit některé teoretické poznatky získané na hodinách fyziky.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

 • Stává se již pravidelností, že žáci spolu se svými vyučujícími českého jazyka navštěvují Knihovnu Jiřího Mahena. Bylo tomu tak i letos v říjnu, kdy se žáci kvint blíže seznámili s organizací knihovny, jejími jednotlivými odděleními a novinkami pro čtenáře. Za úspěch považujeme, že po skončení prohlídky se někteří žáci v knihovně zaregistrovali jako čtenáři.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • Ve dnech 18. – 19.10. se vybraní žáci sext, septim a oktáv v počtu 30 zúčastnili terénní akce Mostecko. Akce se uskutečnila v rámci projektu „Není pozdě“. Celou oblast jsme si prohlédli z ptačí perspektivy z rozhledny na Hněvíně. Dále naše cesta vedla do ohrožené obce Horní Jiřetín, kde nás radní Ing. Vladimír Buřt seznámil s problematikou těžebních limitů a důsledky pro obec a okolí. I zde jsme viděli dotčené území z věže jiřetínského kostela, a pak jsme si prohlédli hlavní těžební jámu pod zámkem Jezeří a některá již tzv. rekultivovaná území. Součástí výkladu a dotazů byla majetková struktura Mostecké uhelné a její vývoj. Současně nás zajímala politická podpora parlamentních stran zájmů této společnosti. Na zámku Jezeří jsme měli zajištěnu mimořádnou prohlídku, včetně informací o záměrech těžařů, jak socialistických, tak i současných, s tímto zámkem. Není bez zajímavosti, že záměry byly téměř totožné. Po prohlídce a diskusi jsme odjeli do Mostu na prohlídku gotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který byl při likvidaci starého Mostu přestěhován. I tato prohlídka byla mimořádná a velmi poučná, protože byla s komentářem okolností, které stěhování kostela předcházely.Akce prokázala, že je daleko užitečnější vidět věci in natura, než si prohlížet fotografie a videa.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 

 • 20. 10. proběhl další ročník Přírodovědného klokana. Obsahoval 24 otázek z přírodovědných oborů (matematika, fyzika, biologie, chemie). Z naší školy se zúčastnili 103 žáci.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

listopad 2010

 • Dne 1. 11. se žáci sekundy A zúčastnili další akce dlouhodobého projektu Krajina a lidé. Navštívili výukové pracoviště Lipky – Jezírko, kde absolvovali zajímavý výukový program. V první části absolvovali terénní průzkum v Útěchově a předvedli prezentaci výstupu před zbytkem třídy, v druhé části navrhovali úpravy člověkem narušeného přírodního prostředí. Nakonec si vyzkoušeli modelování krajiny z přírodních materiálů.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • V rámci programu ‚Týden vědy a techniky‘, pořádaného Akademií věd České republiky, měli žáci biologického semináře septim dne 3. listopadu 2010 možnost navštívit Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Brně. Seznámili se s laboratoří embryologie živočichů, jejím vybavením i aktuálním děním v tomto ústavu. Velmi zajímavou součástí naší exkurze byla možnost studentů si vyzkoušet práci s moderními přístroji a také histologickým materiálem používaným při výzkumu.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 

 • Dne 8. 11. se zúčastnili soutěžící ze školního finále městského kola středoškolských her v piškvorkách. Městské kolo proběhlo na Gymnáziu  tř. kpt. Jaroše,  EKO tým letos bojoval ve složení Ondřej Čížek, Jan Provazník, Petr Palčík, Lucie Horáková a Michal Tomášek.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Žáci sexty A a septimy C absolvovali v rámci výuky předmětů Základy ekologie a Komunikace v anglickém jazyce výukový program sdružení ADRA, který byl zaměřen na globální problémy
  Adra2 lidstva, především na nerovnoměrnou distribuci bohatství mezi zeměmi ‚bohatého severu‘ a ‚chudého jihu‘. Aktivity byly velmi pestré – např. si zahráli na novináře a snažili se vymyslet poutavé titulky k tematickým fotografiím. Společně o lidech a jejich potížích diskutovali a probírali možná řešení. Celý program byl lektorkami ADRY veden v anglickém jazyce, čímž žáci mimo jiné posílili schopnost komunikace a rozšířili si slovní zásobu k dané problematice.

 

 zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • V úterý 16. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády pro žáky nižšího stupně – tercie a kvarty. Téma bylo ‚Ve zdraví i nemoci‘ (Od šamana po penicilin). Otázky se týkaly okruhu historie medicíny od pravěku po současnost. Celkem se soutěže zúčastnilo 15 žáků.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • V úterý 30. listopadu se tým žáků ze třídy oktávy AB ve složení Tomáš Handlíř, Petra Kolářová, Marek Plíhal, Marek Skoumal a Stanislav Štěrba zúčastnil internetové matematické olympiády pro žáky středních škol. Žáci strávili 120 minut – od 9 do 11 hodin nad zadáním 10 netradičních matematických příkladů, každý tým na půdě své mateřské školy. Zadání bylo na webových stránkách organizátora, Ústavu matematiky FSI VUT v Brně, zveřejněno těsně před 9. hodinou a do okamžiku ukončení soutěže v 11 hodin bylo nutné soutěžní řešení příkladů oskenovat a odeslat prostřednictvím webového formuláře pořadateli. Náš tým  odeslal řešení celkem 7 příkladů.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • Na konci listopadu se žáci kvart vydali poznávat Prahu. Ubytovali jsme se, jako už tradičně,kvarty_Pha_4 v hostelu nedaleko Staroměstského náměstí a potom jsme se vypravili po Královské cestě, přes
  Kampu, kolem Lennonovy zdi na Pražský hrad. V rámci prohlídky se na nás usmálo štěstí! Mohli jsme obdivovat nejen Svatovítskou katedrálu, hrobku českých králů, Vladislavský sál, ale i velmi vzácný relikviář svatého Maura ze  13. století. Židovské město se synagogami a starým židovským hřbitovem jsme si prohlédli opravdu důkladně, dále  jsme zamířili na prohlídku Národního divadla. Díky strhujícímu výkladu průvodce se nám interiér divadla velmi líbil. Řečeno jeho slovy ‚technika nám byla nakloněna‘ a mohli jsme obdivovat mimo jiné i Hynaisovu oponu. Před večerním představením v divadle Metro jsme se prošli již vánočně vyzdobenou Prahou. Na hru Life is Life  budeme také dlouho vzpomínat. Někteří z nás se na chvíli stali herci a mohli si  na vlastní kůži vyzkoušet, jak se tvoří ‚černé divadlo‘.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

prosinec 2010

 • V úterý 7. 12. navštívili žáci sekundy A společně s profesorkou Alenou Sýkorovou výstavu ‚Veká Morava a Morava ve středověku‘ v Dietrichštejnském paláci. Děti měly možnost zhlédnout atrapy raně středověkých vesnic a oppid. Zajímavé byly i soubory šperků, zbraní, nádobí a řemesel. Zajímavé poznatky pak vyhodnotily v hodině dějepisu.

zapsala Mgr. Alena Sýkorová

 • 10. prosince se skupina 13 žáků zúčastnila v doprovodu svých pedagogů divadelního představení „Maestro a Markétka“ v divadle Husa na provázku. Představení vzniklo pod režijním vedením Vladimíra Morávka na motivy románu Michaila Bulgakova „Mistr a Markétka“.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 • V úterý 14. 12. obhajovali žáci septim své   seminární práce. Vybrali si sobě blízká témata z různých předmětů, na nich v průběhu školního roku pracovali a výsledky své práce veřejně prezentovali před svými profesory a spolužáky.

zapsala: Ing. Zuzana Druckmüllerová

 • V krásný předvánoční čas 15. 12. v hudebním oddělení Knihovny JM jsme se setkali s významnou brněnskou osobností – hudebním skladatelem, badatelem a pedagogem, profesorem Milošem Štědroněm. Všichni žáci ročníků kvinta a sexta budou dlouho vzpomínat na zajímavou přednášku pana profesora  o českém barokním skladateli A. Michnovi z Otradovic, která byla organizována jako doplněk k výuce ESTETICKÉ VÝCHOVY.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 

 • Dne 16. 12. jsme navštívili v počtu 65 osob (žáci a vyučující) večerní muzikálové představení “MARY  POPPINS“ na hudební scéně Městského divadla Brno.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 

leden  2011

 • Na závěr výuky antropologie se žáci septimy A, B vydali v úterý 4. ledna na exkurzi do Pavilonu Anthropos. Se zájmem si poslechli lektorův výklad u dioramat vývojových předchůdců člověka. Prohlédli si stopy v lávě, které tam otiskl první vzpřímený primát Australopithékus, porovnali svou výšku s vysokými Homo heidelbergensis žijícími v Africe asi před 200 tisíci lety. Část výstavy je věnována světově unikátním nálezům lovců mamutů z oblasti Dolních Věstonic a Předmostí u Přerova. Zajímavé bylo především povídání o šamanech, kteří si svou roli ve skupině často zasloužili svým tělesným postižením, které je možné díky zkoumání kosterních pozůstatků identifikovat.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • Po přípravné části, která spočívala ve vypracování šesti obsáhlých úloh, se zúčastnily dvě žákyně z kvarty A školního kola chemické olympiády, které se uskutečnilo 6. a 7. ledna. Nejdříve absolvovaly praktickou a poté teoretickou část. Obě žákyně se staly úspěšnými řešitelkami a postoupily do městského (okresního kola).

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Dne 27. 1. jsme v sále Slévárny Vaňkovka prezentovali projekty Není pozdě a Ruština znovu a nově. V rámci programu jsme seznámili účastníky s dosavadním průběhem realizace obou projektů. Dílčí aktivitou projektu Není pozdě byl dlouhodobý studentský projekt ‚Relaxuj venku‘, kterému se studenti věnovali bezmála půl roku. Dlouhodobý projekt pojednával o využití volných veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nejen dětí a mládeže. Prezentace byla vyvrcholením našeho úsilí a zúčastnilo se jí cca 400 osob.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

 • V měsíci lednu bylo vyhlášeno školní kolo olympiády v českém jazyce. Tradičně se žáci rozdělili do dvou kategorií – I. kategorii vytvořily tercie a kvarty a II. kategorii kvinty až septimy. Celkem se zúčastnili 23 žáci.

zapsala Mgr.  Pavla Jamborová

 

únor 2011

 • Naši žáci PA, SA, TAB, KvA, KABC měli 1. února jedinečnou příležitost shlédnout zajímavou výstavu ‚Terakotová armáda‘ v Trinity Hall vedle Vaňkovky. Viděli repliku části jedinečné hrobky prvního čínského císaře Čchin Š´-chuan-ti, kterou tvoří ve skutečnosti osmitisícová armáda unikátních vojáků střežících již několik tisíc let císaře na jeho posmrtné pouti. Zároveň jde o nejrozsáhlejší a nejbohatější mauzoleum na světě. Fenomén s názvem Terakotová armáda si zcela zaslouženě vysloužil označení ‚osmý div světa‘. Dále bylo možné kromě vojáků a vozatajů vidět repliky zbraní, šperků, předmětů každodenní potřeby, rituální objekty.

zapsal Mgr. Pavel Vaníček

 • Dne 2. 2. se žáci nižšího stupně a sext zúčastnili projekce Planeta 3000 v kině Scala, která byla letos zaměřena na téma Česká republika známá a neznámá. Během projekce jsme si zopakovali základní informace o České republice, dozvěděli jsme se něco o chráněných živočiších, kteří žijí v pohraničních oblastech (vlk, medvěd a rys) a prohlédli jsme si záběry z národních parků a významných kulturních památek v Česku.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Ve středu 3. 2. se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Celkem 26 žáků (což byl rekordní počet) absolvovalo poslechový test a konverzační část soutěže.

zapsala  Mgr. Jana Lysoňková

 

 • Ve čtvrtek 3. 2.  navštívili žáci septim Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, kde v rámci výuky fyziky shlédli dva hodinové bloky demonstračních pokusů z geometrické a vlnové optiky. První část, týkající se geometrické optiky, začal docent Bochníček demonstrací přímočarého šíření světla s využitím výkonného modrého laseru, přešel k zákonům odrazu a lomu světla, zobrazení zrcadly a čočkami, závislosti optické mohutnosti čočky na okolním prostředí, modelům mikroskopu a dalekohledu. V druhé části, týkající se vlnové optiky, demonstroval interferenci (skládání) vlnění – konstruktivní i destruktivní, difrakci (ohyb) světla na štěrbině i mřížce a její závislost na vlnové délce světla, polarizaci světla.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

 • Dne 3. 2. se v KC Semilasso konal každoroční ples školy. Kromě hudby, tance a dobré zábavy proběhlo také tradiční stužkování oktavánů.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

 • Dne 9. 2.  se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity konalo regionální kolo Olympiády v ruském jazyce. Z naší školy se zúčastnili dva žáci – v I. kategorii obsadila Kristina Raychynets z tercie A 2. místo a ve II. kategorii Boris Odložilík ze septimy A 4. místo.

zapsala PaedDr. Iva Pokorová

 • Žáci septim se 16. února  v rámci semináře z biologie vypravili do Mendelova muzea. Jejich cílem byla stálá expozice s názvem „Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec“. Výstava představuje v autentických prostorách starobrněnského opatství Mendela jako komplexní osobnost, která se nepohybovala jen v mezích šlechtitelství, ale v řadě dalších oborů. Prostor věnuje i jeho společenské činnosti. Návštěva expozice doplnila učivo genetiky, kterému se aktuálně v semináři věnujeme.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • V pondělí 14. února navštívilo 55 žáků se svými vyučujícími v rámci projektu ‚RUŠTINA ZNOVU A NOVĚ‘ večerní představení baletu Labutí jezero na scéně Janáčkova divadla. Jako součást aktivity ‚Prohlubování mezipředmětových vztahů Hv a Rj‘ nastudovali žáci libreto k baletu v ruském jazyce. Hudbu P. I. Čajkovského v podání divadelního orchestru si všichni vychutnávali se zatajeným dechem. Tanečníky za jejich skvělý výkon odměnili bouřlivým potleskem.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Letošní lyžařský výcvikový kurz proběhl v termínu 12. – 19. 2. V Herlíkovicích a zúčastnilo se ho 16 žáků ze sekundy a 12 žáků kvint. Výcvik probíhal ve 3 družstvech: 1. družstvo tvořilo 5 snowboardistů a 5 zdatných lyžařů, ostatní byli podle lyžařských schopností a dovedností rozděleni do 2 družstev. Všichni účastníci absolvovali na závěr výcviku závod ve slalomu. Počasí nám moc nepřálo – téměř celý týden byla mlha a povrch sjezdovky většinou zledovatělý, proto jsme byli rádi, že jsme přivezli všechny žáky bez úrazu zpět.

zapsala Mgr. Barbora Tesařová

 

 • V úterý 22. 2. se žáci tercie AB a sext zúčastnili divadelního představení Lakomec v Mahenově divadle. Národní divadlo tentokrát pojalo zpracování této Moliérovy komedie velmi moderně a netradičním způsobem. Přesto nezůstala pointa hry – ukázka lakomství, které nehledí na štěstí druhých, jimž nezáleží na majetku a bohatství – v ústraní. Žáci se nejen dobře pobavili, ale také si doplnili své literární znalosti, které určitě využijí u maturitních zkoušek.

zapsala Mgr. Alena Sýkorová

 • V hodinách ESTETICKÉ VÝCHOVY 23. 2. a 24. 2. žáci tříd KAB a KCjamu2 zavítali na akademickou půdu JAMU a díky vstřícnosti prof. MgA. Kamily Klugarové zažili velmi zajímavou besedu o
  královském nástroji – varhanech. Velice si ceníme toho, že profesorka Klugarová nám i v letošním roce připravila zajímavé setkání. Stejně jako v minulém školním roce kvintáni měli možnost bezprostředního kontaktu s varhanami a krásného zážitku při interpretaci varhanní skladby.

 

 

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 •  Ve dnech 22 .2. a 25 .2. navštívili žáci všech tříd sext v rámci výuky ESTETICKÉ VÝCHOVY výstavu z víceoborové soutěžní přehlídky zájmových uměleckých aktivit mládeže BRNĚNSKÉ KOLO. Všichni žáci mohli obdivovat a nechat se inspirovat výběrem výtvarných prací svých vrstevníků, které jsou vystaveny v prostorách budovy BKC, Radnická 10, Brno. Zároveň zvládli navštívit Galerii/Prostor r2, kde žáci kráčeli fiktivní cestou za záchranou osamělého ducha, která vedla krajinou mezi interaktivními instalacemi, objekty, obrazy a filmy. Návštěvníci výstavy si cestou vytvořili svůj vlastní ‚duchařský‘ příběh, který si mohli mohli odnést v zapečetěné obálce.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 • Žáci kvarty A se v rámci výtvarné výchovy zúčastnili výukového programu ve školském zařízení pro environmentální výchovu Lipka.Lipka2 Program byl zaměřen na přírodní
  materiály, ze kterých se vyrábějí oděvy. První část výuky se konala 18. 2.  a byla zaměřena na vlnu (chov ovcí, zpracování vlny). Druhá část 25. 2. se týkala bavlny a lnu. Žáci zhlédli prezentace k danému tématu a sami si mohli vyzkoušet zpracování vlny a lnu. Program byl doplněn splněním samostatné práce – průzkum šatníku. Program proběhl v příjemném prostředí, byl velice dobře připraven a studenty zaujal svou náplní a zajímavou činností.

zapsala PhDr. Helena Malášková

 

 • V únoru proběhlo školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti vyhlášené MŠMT ČR. Naše škola se letos zúčastnila poprvé a to ve druhé kategorii, tj. žáci od kvinty po oktávu. Ve školním kole řešili soutěžící žáci zadané úkoly formou samostatné práce jako jednotlivci po přihlášení na www.fgsoutez.cz. Hodnotila se správnost odpovědí a čas. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků z sext a septim.  Nejlepších výsledků dosáhla Kateřina Šidlová ze septimy C a dále Jan Brožek ze septimy A a Jaromír Cenek ze sexty B.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Postupně, během týdne, navštívili všichni žáci nižšího gymnázia(23. 2. – sekunda A, 24. 2. – prima A a kvarta B, 25. 2. – kvarta A, 1. 3. – tercie A,B) Technické muzeum, kde se zúčastnili Interaktivní hry CESA. CESA je mezinárodní společenství technických muzeí v Lublani (Slovinsko), v Košicích (Slovensko), v Krakově (Polsko), ve Vídni (Rakousko), v Budapešti (Maďarsko) a v Brně. Snaží se zajímavým a zábavným způsobem přiblížit vědce, vynálezce a jejich objevy, a to i ty méně známé. Při hře, skládající se ze tří částí, jsou žáci rozděleni do čtyř skupin. První část je kvíz s otázkami o vědcích, ve druhé plní v časovém limitu tři úkoly – najít v muzeu odpověď na otázku, sestavit most a přiřadit k sobě (s pomocí on-line slovníku) stát, vědce a jeho objev, ve třetí části museli jednoho svého spolužáka provést v časovém intervalu bludištěm. Vítězné družstvo vždy obdrželo malou cenu.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

březen 2011

 • Ve středu 2. 3. žáci sekundy A a kvarty A a ve čtvrtek 3. 3.primy A, tercie A,B a kvarty B navštívili putovní výstavu iQparku Liberec na Staré radnici, která navazuje na
  IQpark03 loňskou výstavu Hry a klamy. Výstava přibližuje poznatky z fyziky, biologie atd. Mezi jinými si žáci mohli vyzkoušet rychlost své reakce, sílu svého stisku, vyluštit zvukové pexeso, poznat hudební nástroj, obtisknout své tělo, vyzkoušet Braillovo písmo, projít se na kladině, dvojlyžích i pedalu, sestavit si lidské tělo, posedět na hřebících jako fakír, otestovat svůj čich, citlivost svého sluchu, hloubku předklonu, elektrický odpor svého těla, vyluštit hlavolamy, kvízy, zkontrolovat si platnost bankovek. Vyzkoušeli si tedy Komenského ‚školu hrou‘.

 

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Dne 4. 3. 2011 se žáci tercie, kvinty a seminářů ze zeměpisu zúčastnili prezentace a besedy o životě ve Středoafrické republice, která patří k nejzaostalejším místům v Africe. Pro prezentaci programu se nám podařilo získat renomovaného fotografa a novináře Tomáše Kubeše, který tuto oblast procestoval a nějakou dobu zde žil. Provedl nás na lodi řekou tekoucí deštným pralesem, kde jsme viděli místa nedotčená i zničená nepřiměřenou těžbou dřeva. Žáci zjistili, že v pralese žije sice mnoho zvířat, ale jsou tak dobře ukrytá, že je vlastně nevidíte, jen slyšíte jejich zvuky, které zvláště v noci mohou být až nepříjemné. Nejzajímavější bylo vyprávění o životě Pygmejů (původní obyvatelé úrodných savan), kteří byli donedávna loveni jako zvěř místní černošskou populací, protože nebyli místní vládou uznáni jako lidé. Dozvěděli jsme se o problémech s rozšiřováním katolického náboženství a negativních vlivech přicházející civilizace. Přednášející osobně žil v pygmejské vesnici a účastnil se i mnoha obřadních slavností.

zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • 10. března proběhlo školní kolo mineralogické soutěže, kterou pořádá Mineralogicko-petrografické oddělení Moravského zemského muzea ve spolupráci s Domem dětí a mládeže na Helceletově ulici. Žáci si prohloubili znalosti v oblasti neživé přírody, její ochrany a využití pro člověka. První místo získala Jarmila Trumpešová, druhá byla Adéla Nejezová a třetí pozici obsadil Dalibor Bartoš. Tito mladí mineralogové nás také zastupovali ve druhém kole, které proběhne v Moravském zemském muzeu.

       zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • V úterý 22. 3. proběhla na naší škole mezinárodní soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN 2011. Této soutěže se zúčastnilo 125 žáků primy, sekundy, tercií, kvart, kvint a sext. V soutěži řešili žáci 24 matematických úloh, které byly bodovány 3, 4, 5 body. Maximální počet bodů byl 120. Nejlepších výsledků dosáhli: v kategorii Benjamín Šimon Matoušek z primy, v kategorii Kadet Štěpán Joura z kvarty A a v kategorii Junior Marko Mamula ze sexty A.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • V druhé polovině března proběhlo okresní kolo soutěže ve finanční gramotnosti. Na rozdíl od školního kola, kde každý soutěžil sám za sebe, vznikl tříčlenný tým ve složení Martin Adam ze sexty B, Jan Brožek ze septimy A a Jaromír Cenek ze sexty B. Tým opět odpovídal na různé otázky týkající se orientace ve světě financí. Hodnotila se správnost a rychlost odpovědí. Náš tým se umístil na krásném 6. místě, získal 17 bodů z 20, a to v čase 463 sekund. Gratulujeme.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 

duben 2011

 • V pondělí 4. dubna proběhla na naší škole recitační soutěž. Zúčastnili se žáci primy až septimy a zazněly básně, písňové texty i dramatizace děl. Výhercem I. kategorie se stal Ján Blaško z primy A, další místa opsadili Jarmila Trumpešová z kvarty A a Matěj Mezník z primy A. II. kategorii vyhrála Dominika Mašková z kvinty B. Dalšími ocenenými byly Leona Blažková ze sexty C a Barbora Obluková z kvinty A.

zapsala Mgr. Pavla Jamborová

 • Dne 14. 4. se žáci sext zúčastnili v rámci projektu Není pozdě terénní exkurze dalesice3Krajinou Jižní Moravy a Českomoravské vrchoviny spojené s návštěvou kozí farmy v Ratibořicích  a vodního díla Dalešice. Tato akce navázala na výuku ekologie, geografie České republiky v sextách (geomorfologie, zemědělství v ČR a pedogeografie) a biologie.Zaměřili jsme
  se na využití vodní energie jako obnovitelného zdroje, vlivu vodního díla Dalešice na blízkost unikátní hadcové stepi u Mohelna. Měli jsme tentokrát štěstí, protože pracovalala jedna turbína, tak jsme hlavně viděli, protože slyšet výklad už moc nešel, jak vypadá elektrárna v přímém provozu. Dále jsme navštívili farmu v Ratibořicích zaměřenou na chov koz a zpracování produktů z tohoto chovu. Tato farma patří mezi producenty bio potravin z kozího mléka a také produktů z levandule.

       zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 • Dne 15. 4. se žáci septimy A, B a C zúčastnili exkurze do Prahy. V rámci předmětu konverzace v anglickém jazyce měli žáci možnost si vyzkoušet roli anglicky mluvících průvodců naším hlavním městem. Díky pečlivě připraveným referátům si rozšířili své znalosti z historie a současnosti Prahy. V rámci učiva českého jazyka žáci septimy A a B navštívili Muzeum českého kubismu a žáci septimy C navštívili Národní divadlo.

zapsala Mgr. Jana Lysoňková

 

 • V pátek 15. 4. jsme vyrazili se žáky kvint na půldenní botanickou exkurzi. Naším cílem byl listnatý les mezi Bystrcí a Žebětínem nazvaný Pekárna. Toto území je cenné díky původnímu dubohabrovému porostu, proto také bylo vyhlášeno přírodní památkou. Žáci mohli pozorovat tzv. jarní aspekt, což znamená, že ještě před vypučením listů na stromech zde vykvete velké množství bylin, např. sasanka, orsej, jaterník, plicník, hrachor, dymnivka, petrklíč, kopytník. Všechny jmenované a mnoho dalších jsme v lese viděli v plném květu. Exkurze končila malým přezkoušením z poznávání přírodnin. Zkuste i vy poznat, které rostliny jsou na fotografiích.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • Stejně jako každý rok i letos naši žáci byli velmi úspěšní v soutěžní přehlídce ve slovním a hudebním projevu v ruském jazyce. 16. dubna v aule Pedagogické fakulty MU Brno se konal již 45. ročník festivalu ARS  POETICA – Puškinův památník. V tomto regionálním kole soutěže vyhrál 1. místo ve druhé kategorii slovního projevu s postupem do celostátní přehlídky v Praze Petr Hanák ze Sp B, na 2. místě ve stejné kategorii se umístila Martina Zachová ze Sp A. V 1. kategorii hudebního projevu získala uznání poroty Leona Blažková ze Sx C.

zapsala Mgr. Natálie Miženková

 

 • V úterý 19. dubna se zástupci sext zúčastnili Ekologické konference na Gymnáziu Globe v Brně. globeSeznámili další účastníky s realizací dlouhodobého projektu „Relaxuj venku“, na kterém
  pracovali v rámci výuky Základů ekologie. Posluchači se dozvěděli, jak probíhala práce v parku na Kraví hoře a proč žáci sexty C navrhli přeměnu starého prázdného jezírka na přírodní jezírko se samočisticí schopností. Zástupci Sexty A předvedli účastníkům, jak se jim podařilo uskutečnit návrhy týkající se zlepšení veřejného prostranství v obci Ostopovice – výsadbu vrbového proutí na živou prolézačku na dětském hřišti a instalaci naučné tabule o zajímavostech místa, kde měla probíhat výstavba tzv. Hitlerovy dálnice. Našim žáků se podařilo zajímavým příspěvkem všechny účastníky konference zaujmout.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

květen 2011

 • 3. května navštívili žáci kvarty A expozici ‚Svět nerostů‘ v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea v Brně. Rozsáhlá stálá expozice minerálů a hornin obsahuje řadu efektních ukázek z našich i světových lokalit a je doplněna o výstavu tektitů, včetně vltavínů, a hornin z meteoritových kráterů. Pracovník muzea nás ve svém velmi poutavém výkladu nejdříve stručně seznámil s fyzikálními a chemickými vlastnostmi nerostů, stavbou Země a historií využívání nerostného bohatství. Hlavní část věnoval vzniku jednotlivých hornin a nerostů při geologických procesech, přičemž se soustředil zejména na oblast Moravy.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • V pátek 6. května se maturující třídy oktáva AB a oktáva C rozloučily se středoškolským studiem veselým ‚Posledním zvoněním‘.

zapsala Ing. Zuzana Druckmüllerová

 

 • V rámci biologického semináře navštívili 11. května žáci septim našeho gymnázia Transfuzní oddělení a krevní banku Fakultní nemocnice Brno. Exkurze navazovala na učivo o významném českém neurologovi a psychiatrovi Prof. MUDr. Janském, objeviteli čtyř základních krevních skupin a také doplňovala problematiku dědičnosti krevních skupin. Transfuzním oddělením nás provedla paní doktorka Ševčíková, za jejíž zasvěcený výklad děkujeme. Žáci se dozvěděli nejenom všechny informace o dárcovství krve a jejím dalším zpracovávání, ale snad alespoň někteří z nich získali motivaci k tomu, aby se v dospělosti stali aktivními dárci.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 • Ve dnech 2. – 12. 5. se skupina 14 žáků v doprovodu dvou pedagogů zúčastnila stáže v Rusku. V městě Vyborg, které leží téměř u hranic s Finskem, jsme navštěvovali výuku ruského jazyka, angličtiny, zeměpisu, dějepisu a estetické výchovy na místní střední škole. Hodiny byly kvalitně připravené a založené na spolupráci českých a ruských žáků. Absolvovali jsme též prohlídku celé školy a zúčastnili se obhajob ročníkových prací. Pro české žáky to byla zajímavá zkušenost. V Petrohradu jsme měli domluvenou spolupráci s univerzitou. Ochotní učitelé nás provedli po univerzitě a seznámili s její historií. I zde jsme absolvovali několik hodin výuky. Naši žáci mohli porovnat rozdíl mezi středním a vysokoškolským vzděláváním v Rusku. Navštívili jsme řadu význačných památek a žáci tak na vlastní oči viděli to, o čem se učí na hodinách ruského jazyka. Každý z žáků si připravil o vybrané památce výklad v ruštině a při prohlídce seznamoval své spolužáky s fakty a zajímavostmi. Během výkladu o jednotlivých památkách jsme natočili krátké video.

zapsala PhDr. Helena Gazdová

 

 • Ve dnech 10. – 13. 5. se žáci tercií a kvart v rámci projektu ‚Mozaika funkční gramotnosti‘ zúčastnili terénního přírodovědného cvičení v blízkosti přírodní rezervace Toulovcovy Maštale. Žáci byli rozděleni do 8 pracovních skupin. Každá měla k dispozici počítačové vybavení GPS a také experimentální výukový systém Pasco, do jehož ovládání žáky i vyučující zasvětili lektoři firmy Pasco. Cestou z Brna žáci navštívili město Litomyšl a Pivnickou rokli, kde plnili první ze zeměpisných úkolů. Večer začali pracovat na biologických a fyzikálních úkolech. V dalších dvou dnech byli rozděleni do dvou skupin. Jedna vždy prošla okruh Toulovcovými Maštalemi, kdy během cesty pomocí GPS navigací vyhledávali a zaznamenávali vybrané body. Pro zpestření hledali také kešky. Druhá skupina zatím pracovala na praktických úkolech z fyziky, chemie a biologie – např. lov a určování brouků a vodních bezobratlých, tvorba elektronického atlasu rostlin, pozorování osmotických jevů, odhad vzdálenosti a času, využití Pasca při měření teploty, rychlosti větru, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti vzduchu. Odpoledne a večer žáci zpracovávali shromážděná data a výsledky pokusů do prezentací. Poslední den dopoledne proběhla prezentace výsledků jednotlivých skupin. Zpáteční cesta do Brna byla zpestřena návštěvou jeskyně Blanických rytířů v Rudce u Kunštátu.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 • 18. května 2011 se žáci sext EKO GYMNÁZIA vypravili na návštěvu do expozice ‚Fauna Moravy a sladkovodní akvárium‘ v Moravském zemském muzeu. Cílem exkurze bylo upevnit a doplnit učivo druhého pololetí, které je věnováno obratlovcům. Celou výstavou nás velmi fundovaně a poutavě provedla doktorka Janoušková. Seznámila nás nejen s historií expozice, která i přes svoji padesátiletou historii je stále aktuální, ale především se zástupci ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, které můžeme potkat na našich procházkách přírodou. Připravila si pro nás také ukázky zpěvu našich nejrozšířenějších pěvců.

zapsal Mgr. Marek Jeleček

 

 • Na přelomu května a června 2011 jsme uskutečnili devítidenní poznávací výjezd do Anglie. Program i aktivity vycházely ze studijního plánu zúčastněných žáků i ze snahy motivovat žáky pro studium anglického jazyka. Z Oxfordu, kde jsme bydleli v hostitelských rodinách, jsme denně vyjížděli za poznáním nejzajímavějších míst: Bath, Stonehenge, Stratford nad Avonou, Warwick aj. Studenti měli dokonce možnost navštívit fakultu na Oxford University, kde se natáčel film Harry Potter. Dalším naším cílem byl Londýn: bydleli jsme opět v hostitelských rodinách v jižní části hlavního města. Navštívili jsme řadu nejzajímavějších památek a atrakcí: Muzeum voskových figurín, Muzeum Sherlocka Holmese, hrad Tower, slavný fotbalový stadion Emirates, London Eye aj. Pěšky jsme prošli centrum Londýna a poté, díky téměř tříhodinové okružní jízdě doubledeckerem, jsme poznali a nafotili celý Londýn. Zajeli jsme dokonce do zámku Windsor, sídla britské královny, navšítivili jsme blízkou prestižní školu Eton. Z Windsoru jsme místním vyhlídkovým busem odjeli do centra volného času Legoland a tam si všichni dosyta užili atrakcí v rozsáhlém areálu. Nezapomenutelným zážitkem pro mnohé studenty byla plavba lodí po Temži do Greenwiche, návštěva Královské observatoře a fotografování na nultém poledníku.

zapsala PhDr. Ludmila Hanzíková

 

červen 2011

 • 8. 6. zakončili žáci sekundy A práci na dlouhodobém ekologickém projektu pořádaném Lipkou. konf_sek3Svůj návrh nazvaný Bydlení v zenové zahradě předvedli na konferenci pořádané na úřadu JmK v Brně na Cejlu. Seznámili ostatní účastníky se zpracovávaným územím v oblasti mezi Zvonařkou, Vaňkovkou a Hlavním vlakovým
  nádražím. Území je podle územního plánu určeno k výstavbě a naši žáci navrhli postavit zde bytové domy obrácené obytnými částmi do veřejného parku ve stylu relaxační zenové zahrady. Návrh porotu velmi zaujal. Tabule se zpracovaným návrhem jsou do konce června vystaveny v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ulici.

zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 

 •  Cyklistický kurz v Litovelském Pomoraví se konal v rámci projektu Není pozdě, kterého se zúčastnili žáci kvint jako úvodního ekologického kurzu, a žáci sext jako závěrečného kurzu po celoroční práci v předmětu Základy ekologie. Z Olomouce jsme cestovali na kole do Sluňákova, kde proběhla návštěva domu ekologické výchovy s přednáškou a prohlídkou. Odtud jsme pokračovali do Mohelnice. Další den se jednotlivé skupiny vypravily na odbornou prohlídku s výkladem zástupců CHKO Litovelské Pomoraví. Prošli jsme oblast lužního lesa a lokalitu Třesín s krasovým terénem.Třetí den byl cyklisticky nejnáročnější. Vyjeli jsme do oblasti Drahanské vrchoviny směrem k Bouzovu a Javoříčským jeskyním, kde proběhla návštěva hradu nebo jeskyní. Poslední den při zpáteční cestě jsme navštívili tradiční výrobu tvarůžků v Lošticích.

       zapsala Mgr. Jitka Němčanská

 

 • V pátek 24.6. se skupina žáků kvarty A (Adam Bačík, Jaroslav Klement, Tomáš Nossek, Ondřej Marek, Egor Novikov) zúčastnila výletu, který pro výherce soutěže CESA zorganizovalo Technické muzeum v Brně. Odjíždělo se od Technického muzea ráno v 8 hodin. První zastávkou byl Vodní mlýn ve Slupi, následovala prohlídka Areálu čs. opevnění v Šatově – Pěchotní srub MJ-S3 „Zahrada“, zpestřená bojovou hrou. Třetí a poslední zastávkou bylo Znojmo s návštěvou několika pater podzemních chodeb. Do Brna se vrátili v 18,30 hodin. Jejich zážitek byl umocněn tím, že celou trasu absolvovali v exponátu Technického muzea – jeli historickým autobusem z roku 1971.

zapsala Mgr. Jana Suchomelová

 • Na závěr výuky biologie člověka se žáci septimy AB vypravili 28. 6.sept_anatom  do anatomického muzea na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
  Prohlédli si exponáty, které názorně zobrazují stavbu lidského těla. Většinou se jednalo o preparáty ve formalínu, část výstavy tvořily sádrové modely. V muzeu je také několik unikátů – například výlitek kostry obra Drásala. Součástí prohlídky byl velmi zajímavý výklad studentů lékařské fakulty.

 

 zapsala Mgr. Soňa Krampolová

 • Na základě úspěšné účasti v Regionálním kole soutěže ARS POETICA dostala žákyně septimy A Martina Zachová pozvání k reprezentaci na Mezinárodní přehlídce ARS POETICA v Bratislavě ve dnech 17. a 18. června. Zúčastnila se této dvoudenní akce za doprovodu vedoucí KRJaL Pedagogické fakulty MU v Brně PaedDr. Renée Grenarové, Ph.D.; za úspěšnou reprezentaci obdržela diplom a poděkování.

zapsala Mgr. Natálie Miženková