EKO GYMNÁZIUM BRNO

Přidružená škola UNESCO a partnerská škola Masarykovy univerzity

Ekologická výchova

Nordic Walking na EKO GYMNÁZIU BRNO

Zdravým životním stylem a pěším pohybem se naše škola dlouhodobě zabývá. Projekt Nordic Walking volně navazuje na předchozí aktivity v této oblasti. Žáci zároveň chtěli podpořit rozvoj rekreačních aktivit městské části Starý Lískovec – sídla školy. Na úvod absolvovali přednášku o vhodných sportovních aktivitách a jejich vlivu na organismus s praktickou ukázkou měření tělesných funkcí při zátěži na oddělení sportovní medicíny FNUSA Brno. Dále byli proškoleni na katedře tělesné výchovy a sportu VUT Brno pod vedením Dr. Hany Lepkové, která se severskou chůzí dlouhodobě zabývá. Následně se žáci seznámili s generelem pěších tras města Brna a poté vybrali vhodné trasy. Ty následně prošli a proměřili. Získané dovednosti v chůzi s holemi pak předávali ostatním žákům a učitelům naší školy. Oslovili také veřejnost, kde navázali na dřívější spolupráci, např. SVČ Lužánky – Linka. Dne 7. 11. 2016 proběhlo sportovní odpoledne pro veřejnost. Po teoretickém úvodu, který zahrnoval informace o vybraných cestách a technice Nordic Walking, žáci prošli s účastníky vytyčené trasy. Během neformálních rozhovorů získali zpětnou vazbu a některé účastníky nadchli pro nový způsob pohybu v přírodě. 28. listopadu se konala závěrečná veřejná prezentace projektu, jak jinak než opět s holemi a v pohybu.

Mgr. Jitka Němčanská, Mgr. Soňa Krampolová a žáci sexty ABC, EKO GYMNÁZIUM BRNO

Vytyčení vybraných tras:

trasa-1-selse

trasa-2-leskava

trasa-3-urbanuv-kopec

logolink-suz-sfzp

 

 

EKO točna na Osové je připravena na další sezónu

Studenti EKO Gymnázia Brno o.p.s. pokračovali na podzim ve svém projektu zvelebení květinových kontejnerů na konečné trolejbusů ve Starém Lískovci. Díky finanční podpoře, kterou škola získala z programu Škola pro udržitelný život, mohli místo odkvétajících letniček vysadit vhodné suchomilné trvalky a vyset okrasné trávy. Vytrvalé rostliny byly vybrány tak, aby přežily přicházející chladné období a na jaře se dále v květináčích rozrůstaly. Do doby, než bude celý povrch nádob zarostlý netřesky, rozchodníky, barvínkem nebo kostřavou, byly nádoby doplněny také dekoračními kameny.

Z šetření, které studenti provedli mezi občany, vyplývá, že většina obyvatel si proměny místa všimla a změny oceňují. Z šetření je také zřejmé, že většina místních si svých veřejných prostranství váží a nebyli by lhostejní k projevům vandalismu. Věříme tedy, že se obnovené nádoby se zajímavým porostem stanou trvalou součástí veřejného prostoru Starého Lískovce.

Aktivity projektu byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

logolink-suz-svicarske-fondy-bez-vety

Škola pro udržitelný život

Ve školním roce 2012/13 získalo EKO GYMNÁZIUM BRNO certifikát o zapojení školy do sítě Škol pro udržitelný život. Certifikát je platný po dobu tří let a byl škole udělen na základě vyškolení Mgr. Soni Krampolové ve stejnojmenném vzdělávacím kurzu. Zároveň bylo třeba zpracovat se žáky zásobník projektů zapojujících žáky do rozvoje obce. Této práci předcházely dva semináře pro žáky vedené pracovníky Nadace Partnerství a terénní dotazníkový průzkum v místě školy.

Na základě situace ve Starém Lískovci vznikla společnou prací studentů sext následující banka projektů

    1. Hřiště s přírodními hracími prvky – s cílem vytvořit místa s bujnou vegetací a nízkonákladovými hracími prvky z přírodních materiálů
    2. Trasy do příměstské zeleně – s cílem vybrat vhodné trasy v návaznosti na MHD, které vedou k zajímavým místům příměstské zeleně – vyhlídky, rozhledny, přírodní památky
    3. Nové výběhy pro psy – s cílem vybudovat nové menší výběhy pro psy

Pro realizaci byl vybrán projekt Trasy do příměstské zeleně, který má velký dopad na dotčené území a dá se realizovat i s relativně nízkými náklady. Jeho realizace bude probíhat v letošním školním roce.

Ekologická výchova (EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta) je naší prioritou. Naším cílem není vychovávat ekology – odborníky, ale probudit v žácích ekologické vnímání, kritické myšlení a rozvíjet u nich správné environmentální postoje. EVVO je proto integrována do všech všeobecně vzdělávacích předmětů – především pak do biologie, zeměpisu, základů společenských věd, chemie a výchovy ke zdraví. Je doplněna terénními exkurzemi, environmentálně zaměřenými projekty a soutěžemi a ekologickými výukovými pobyty. Na environmentální vzdělávání jsou na vyšším stupni zaměřeny dva samostatné předměty – základy ekologie a sociologicko-ekologický seminář. I jejich náplň je pokud možno co nejvíc praktická. Škola je součástí sítě škol M.R.K.E.V., která pomáhá se začleňováním EVVO do školních vzdělávacích programů.

Naši žáci se v rámci výuky ekologie pravidelně zapojují do řady dlouhodobých projektů, v kterých se zabývají stavem životního prostředí nebo veřejnými prostranstvími města Brna. Byly to např. projekty Multimediální atlas brněnských parků, Mechorosty v brněnských lesích, Půda živitelka, Pěšky v Brně, Nový Lískovec očima studentů. Prezentace výstupů z projektů mívá slavnostní formu veřejně přístupné výstavy v sále Slévárny Vaňkovka. Velkým přínosem projektů je i to, že žáci musí komunikovat v průběhu realizace se samosprávnými orgány a učí se tím aktivně se zapojovat do občanské společnosti. Environmentálně významnou aktivitou je žákovský energetický audit školy, jehož součástí je i návrh energeticky úsporných opatření provozu školy.

Pro environmentální výchovu jsou velmi přínosné pobytové výukové kurzy. Část z nich probíhá v centrech ekologické výchovy – jednou jsme využili nabídky SEV Sluňákov u Olomouce, pravidelně však jezdíme na Rychtu Krásensko – výukové středisko Lipky Brno. Osvědčila se nám i vlastní organizace ekologických výukových kurzů. Na závěr předmětu základy ekologie vyučovaného v sextě pořádáme ekologický cyklokurz v některé z nedalekých chráněných krajinných oblastí. Dvakrát jsme projeli CHKO Litovelské Pomoraví, další ročníky se konaly v CHKO Pálava. Několik kurzů jsme také uspořádali v blízké oblasti Moravského krasu. Jednou z posledních aktivit je dvoudenní výjezd našich nejstarších žáků do míst povrchové těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

Environmentální výchova nemůže probíhat jen ve školních lavicích. Výuka je doplněna exkurzemi na ekologicky zajímavá místa a řadou terénních cvičení do přírodně cenných nebo naopak člověkem negativně ovlivněných lokalit. Žáci pravidelně navštěvují kozí ekofarmu Ratibořice, CHKO Moravský kras a Pálavu, vodní dílo Dalešice, sluneční elektrárnu na střeše PdF MU, NPR Stránskou skálu nebo organizace zabývající se ekologickou výchovou a poradenstvím (Lipka, Rezekvítek, Veronica, Ekocentrum Brno). Využíváme také výukové programy dalších organizací – např. SAKO Brno nebo Svět v nákupním košíku – Fair Trade.

Zlepšit podmínky pro environmentální výchovu a také uskutečnit mnohé z aktivit může škola díky získaným finančním dotacím, např. od MŠMT nebo od Jihomoravského kraje. Nejvýznamnější je však čerpání prostředků z ESF EU programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky nim jsme mohli realizovat tříletý ekologický projekt ‚Není pozdě – komplexní environmentální vzdělávání na SŠ‚. Podrobnější informace o jeho průběhu a akcích naší školy v rámci ekologické výchovy najdete na stránkách projektu NENÍ POZDĚ.